Kontakt

Telefontider på bygglovstelefonen: Mån-Fre 08.00-10.00

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post::mikael.ginstrup@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00Bygglovskoordinator
Maria Jakobsson 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: maria.jakobsson2@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Bygglov & anmälan

Bygglov
Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Även skyltar, upplag, cisterner, plank, parkeringsplatser, ändra användning av byggnad m.m. kräver ofta bygglov. Det krävs även bygglov för värmepump på fasaden inom områdesbestämmelser. Bygglovplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjlig att ge en kort sammanfattning. Kontakta därför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om Du är osäker på vad som gäller för din byggnad.

Anmälan
I stället för lov krävs att man anmäler vissa åtgärder. Anmälan krävs för förändring av bärande delar eller avsevärt ändrad planlösning. Men även för installation eller stora ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp samt ändring som avsevärt påverkar brandskyddet för en byggnad. Nu mera krävs också en anmälan för underhåll för byggnader med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Kontakta oss för mer information.
 

Lite större projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, KA, knuten till projektet. Förslag på KA ska anges redan vid bygglovsansökan eller anmälan.

Det krävs ett startbesked innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan.

Innan det som byggts tas i bruk måste byggherren ha fått ett slutbesked.

Tekniskt samråd
Innan ett startbesked utfärdas kallar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen snarast till teknisktsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vid det tekniska samrådet ska en genomgång göras av bla.:

  • arbetenas planering
  • valda tekniska lösningar
  • genomgång av byggherrens förslag till kontrollplan
  • behov av arbetsplatsbesök
  • handlingar som måste lämnas in för att startbesked ska utfärdas

Kontrollansvarig
En eller flera s.k. kontrollansvariga måste finnas med när arbetena påbörjas och när samråd äger rum, för att garantera att byggherren har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att uppfylla samhällets krav.

Byggherren skall ange vem han utsett till kvalitetsansvarig i samband med bygglovsansökan eller anmälan.

Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen (PBL)

Resultatet av byggherrens och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens genomgång vid det tekniska samrådet ska protokollföras. Vid samrådet eller snarast möjligt därefter ska också en kontrollplan upprättas, om inte det är uppenbart obehövligt. Kontrollplanen ska beslutas av Miljö- och samhällsbyggbyggnadsnämnden.

Hitta kontrollansvariga, sakkunniga och intygsgivare

Marklov
Krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering. 

Giltighetstid
Ett bygglov, marklov eller rivningslov upphör att gälla om det lovet avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sanktioner
Att påbörja ett arbete för något som är lov- eller anmälanspliktigt utan att startbesked har givits, eller att ta ett byggnadsverk i bruk innan slutbesked har givits är kopplat till sanktionsavgifter. Detta innebär dryga böter. Så se till att har klart med startbesked innan du påbörjar ett arbete och slutbesked innan du tar byggnadsverket i bruk.

Blanketter & Information

Boverket

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-02