Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Nytt från kommunstyrelsen i april

Skinnarbacken

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktige (KF) sammanträdet den 25 april 2017 i Hedemora.

Hedemora blomman
På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) ut blomma till Karin Björk, Lena Andersson och Marie Strömberg med följande motivering: "Karin Björk, Lena Andersson och Marie Strömberg är de engagerade och duktiga ridlärarna vid Hedemorabygdens ridklubb. De gör ett enormt jobb med bygdens barn och ungdomar samt för den handikappverksamhet som finns hos ridklubben. De är väldigt uppskattad och en drivkraft i ridklubben. De är värdiga mottagare av Hedemorablomman!"

Reviderad styrmodell för Hedemora kommun
Det har gjorts en översyn av Hedemora kommuns arbete med fokusområdena folkhälsa, miljö, integration och jämställdhet. Där upptäcktes att arbetet styrs av ett stort antal policys och planer och det försvårar genomförandet och uppföljning
.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om:  
- reviderad vision för Hedemora kommun där hållbarhetsperspektivet har förstärkts.
- reviderad styrmodell för Hedemora kommun för att förstärka den röda tråden från kommunfullmäktige   nivå till enhetsnivå samt tydliggöra de fyra olika styrperspektiven.
- nya kommunövergripande mål som sedan ska brytas ner av nämnden. Till målen kopplas nyckeltal       som årligen följs upp.
- en hållbarhetsstrategi som är sammanhållande för de fyra fokusområdena istället för ett antal                 separata policydokument.
- temaår införs för att årligen särskilt belysa och lyfta upp ett av kommunfullmäktige utvalt tema inom         hållbar utveckling. 

Den nya styrmodellen ska göra det enklare att föra in fokusområdena i det dagliga arbetet. Syftet är att förenkla arbetet för kommunens medarbetare att kunna nå de uppsatta målen och därmed utveckla Hedemora på ett bra sätt.   

Problemet med kajor
Gustav Ericsson (m) har lämnat in en motion för att komma till rätta med kajan som länge varit ett återkommande problem i Hedemora. Det ett skrämmande och obehagligt intryck, de skräpar ned och bönder har berättat att kajorna förstört delar av höstsådden. Gustav vill att Hedemora kommun upprättar en plan för att minska kajbeståndet. Beslutet blir att Mlijö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för i uppdrag att arbeta fram en plan för att minska kajbeståndet.

Årsredovisningar
Årsredovisningar för 2016 har överlämnats till kommunfullmäktige för godkännande från
- Stiftelser förvaltade av Hedemora kommun
- Södra Dalarnas Räddningsförbund
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
- Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Årsredovisningarna har godkänts och respektive nämnd eller styrelse har beviljats ansvarsfrihet.

Det har även överlämnats en verksamhetsberättelse och ett bokslut från Gemensam nämnd för upphandling. Den har också godkänts och nämnden beviljats ansvarsfrihet.

Ändrade ersättningar för gode män
Regeringen har föreslagit ett förändrat ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. Det ger konsekvenser för kommunerna som inte kan söka medel hos Migrationsverket för kostnader för ersättningar till gode män. Styrgruppen för V-Dala Överförmyndarsamverkan har därför önskat en revidering av riktlinjerna för arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen antar styrgruppens förslag till revidering. 

För att läsa protokollen i helhet: klicka här


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-05-03