Inackorderingstillägg

Vi arbetar just nu med att färdigställa en e-tjänst för inackorderingstillägg. Vi hoppas ha tjänsten klar till sökandet för höstterminen 2021. I väntan på tjänsten ansöker du på blanketten som du finner under E-tjänster/Blanketter. Tänk på att först läsa nedanstående bestämmelser för inackorderingstillägg.

Bestämmelser inackorderingstillägg Hedemora kommun
- för elever i gymnasieskolan med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan med offentlig huvudman som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på skolorten. Det är ett bidrag som ska ersätta en del av kostnaderna för hyra av bostad och resor mellan studieorten och hemmet. Förutsättningarna för att tillägget ska beviljas är att eleven är boende på skolorten eller i dess omedelbara närhet, och att eleven är skriven i Hedemora kommun. För uppsägningstid av bostad beviljas inte inackorderingstillägg.

EN KOPIA PÅ HYRESAVTAL SKA BIFOGAS ANSÖKAN.
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan eleven beviljas inackorderingstillägg. Avståndet kan varier om eleven till exempel har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från folkbokföringsadressen till praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste då vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.
Beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd km                         Kronor/mån
40 – 99,9                             1 550:-
100 -                                   1 725:-

Ansökan om inackorderingstillägg görs i början på terminen, under höstterminen kan ansökan göras för hela läsåret. Under vårterminen kan du enbart söka för vårterminen. Inackordering beviljas inte i efterhand för avslutad termin.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att eleven studerar på heltid. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att utbildningen omfattar all schemabunden undervisning på programmet/kursen.

Inackorderingstillägg kan endast sökas om eleven har blivit antagen som sökande i första hand på den utbildning som eleven går på. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Elever som beviljats inackorderingstillägg får ingen ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan. Återbetalningsskyldighet föreligger om man tagit emot både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag.

Varje månad lämnar skolan rapport om bland annat studieavbrott, studieomfattning, frånvaro längre än 14 dagar som inte beror på sjukdom samt uppgift om lärlingslön eller annan liknande ersättning. Den som då inte har rätt till inackorderingstillägg får inte någon utbetalning.

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan. I nedanstående fall är eleven inte berättigad till inackorderingstillägg.

Anmälan skall göras om eleven

-          Avbryter studierna

-          Minskar studieomfattningen

-          Får lärlingslön eller motsvarande

-          Får förändrade familjeförhållanden (t ex flyttar hem igen)

-          Får utbildningsbidrag från AMS

-          Får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun

-          Är föremål för kriminalvård

-          Gör militärtjänst

-          Folkbokför sig på inackorderingsorten eller byter inackorderingsadress

Hur man överklagar beslut

Den som inte är nöjd med kommunens beslut, kan överklaga det.
Skrivelsen ska sändas till den som har fattat beslutet. Det skall ske inom tre veckor räknat  från den dag man fick del av beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt datum för beslutet. Personnummer och adress skall anges. Om eleven är myndig skall eleven själv underteckna överklagan.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-27
Skriv ut