Klagomål

Rutiner för klagomål inom Bildningsförvaltningen

1. Klagomål skall i första hand lösas av berörd personal
Varje verksamhet har kontaktpersoner för klagomål. Det kan för en skolas räkning vara respektive klasslärare/kontaktlärare eller i en förskola personalen på respektive avdelning eller motsvarande.

2. Om inte klagomålet reds ut i första instans
Om Du inte blir nöjd med hur ärendet behandlats i första instans kan Du lämna ärendet till rektor/verksamhetschef. Denne gör en ny genomgång av ärendet och gör en bedömning av hur ärendet har behandlats.

3. Om klagomålet inte reds ut av rektor/förskolechef
Om Du inte är nöjd med hur rektor/förskolechef behandlat ärendet kan Du vända dig till Bildningschefen, Stefan Grybb, 0225-341 78, skolkontoret@hedemora.se för en ny bedömning av ärendet. Detta är kommunens högsta instans för klagomål.

Om Du klagar på något i vår verksamhet ska Du få återkoppling inom två dagar från det att Du framfört klagomålet. 

4. Klagomål som berör kommunens hantering av förskole-, fritidshems- och skolfrågor
Om Du anser att Hedemora kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollag eller förordningar kan Du klaga hos Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.


5. Barn- och elevombudet (BEO)
, som är en del av skolinspektionen tar bl a emot anmälningar från barn och elever som upplever att de blivit mobbade eller på annat sätt kränkta. Mer information finns på Skolinspektionens hemsida.

6. Överklagandenämnden, som är en myndighet som prövar vissa överklagade beslut enligt skollag och grundskoleförordning. Se http://www.overklagandenamnden.se 

7. Laglighetspröva ett beslut i förvaltningsrätten
Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, 023-383 00 00023-383 00 00forvaltningsrattenifalun@dom.se

Ett beslut kan prövas om:
1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

8. Överklaga beslut i förvaltningsrätten

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd/beslutfattare som har beslutat. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och skicka överklagandet till Hedemora kommun, Bildningsnämnden, Box 201, 776 28Om något är oklart kan Ni vända Er till Bildningsförvaltningen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-06-01
Skriv ut