Klagomål

Rutiner för klagomål inom Bildningsförvaltningen

1. Klagomål skall i första hand lösas av berörd personal

Du vänder dig i första hand till personal på enheten.

2. Om inte klagomålet reds ut i första instans

Om Du inte blir nöjd med hur ärendet behandlats i första instans kan Du lämna ärendet till rektor/enhetschef. Denne gör en ny genomgång av ärendet och gör en bedömning av hur ärendet har behandlats.

3. Om klagomålet inte reds ut av rektor/enhetschef

Om Du inte är nöjd med hur rektor/enhetschef behandlat ärendet kan Du skicka e-post till bildningsnamnden@hedemora.se för en ny bedömning av ärendet. Detta är kommunens högsta instans för klagomål.

Om Du klagar på något i vår verksamhet ska Du få återkoppling inom två dagar från det att Du framfört klagomålet. 

4. Klagomål som berör kommunens hantering av förskole-, fritidshems- och skolfrågor

Om Du anser att Hedemora kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollag eller förordningar kan Du kontakta Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

5. Barn- och elevombudet (BEO)

Är en del av skolinspektionen tar bland annat emot anmälningar från barn och elever som upplever att de blivit mobbade eller på annat sätt kränkta. Mer information finns på Skolinspektionens hemsida.


6. Överklagandenämnden

Är en myndighet som prövar vissa överklagade beslut enligt skollag och grundskoleförordning. Se Överklagandenämndens hemsida 


7. Laglighetspröva ett beslut i förvaltningsrätten

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45, 791 21 Falun

Tel. 023-383 00

forvaltningsrattenifalun@dom.se

Ett beslut kan prövas om:
1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

8. Överklaga beslut i förvaltningsrätten

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd/beslutfattare som har beslutat. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och skicka överklagandet till:

Hedemora kommun
Bildningsnämnden
Box 201
776 28 Hedemora 

Om något är oklart kan Ni vända Er till Bildningsförvaltningen.

Barn & Utbildning - Klagomål
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-14