Familjerätt / Adoption

Familjerättsenheten bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor. Till familjerätten kan Du vända Dig om Du har frågor som gäller faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner och få information om lagstiftningen. På familjerätten arbetar familjerättssekreterare. Vi arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om vi misstänker att barn far illa. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för separerade föräldrar. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans och som önskar komma överens om frågor som rör barnen. Det kan handla om föräldrasamarbete, kommunikation, vårdnad, boende eller umgänge. I samtalen utgår vi från barnens behov och deras rätt till båda sina föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för samarbete kring barnen. Syftet med samtalen är att föräldrarna själva ska hitta lösningar för sitt barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.  Samarbetssamtal på föräldrars initiativ registreras inte.        

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Dessa kan sammanfattas som daglig omsorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna. Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Avtal

Föräldrar som vill upprätta avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till familjerätten. Avtalet godkänns av familjerätten när föräldrarna är överens och det är till barnets bästa. Ett godkänt avtal är likställt med dom eller beslut i domstol.

Adoptioner

Om du har tankar på att adoptera ett barn kontakta oss på familjerätten för mer information. Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Innan den som vill adoptera kan resa till utlandet för att hämta ett barn behövs ett så kallat medgivande från kommunen. Till grund för ett sådant beslut ligger en hemutredning. Den görs av familjerätten enligt internationella normer och skall tjäna både som ett beslutsunderlag och som en presentation av de sökande till givarlandet. Från och med 1 januari 2005 skall den som önskar adoptera ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges. Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det gälla en make som önskar adoptera den andre makens biologiska barn. 

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra eller föräldrarna är av samma kön måste faderskapet-/föräldraskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskaps/föräldraskapsbekräftelse.

När barnet är fött

Skatteverket skickar en underrättelse till Familjerätten om de barn som föds utan att modern är gift. När Familjerätten får underrättelsen skickas ett brev till modern med en tid för besök på familjerätten för att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Modern har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni gör faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen.

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven: att moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen: att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet: att det troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Bekräfta faderskap/föräldrarskap före barnets födsel

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Familjerätten innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad. Detta kan ha betydelse om de kommer att vilja ta del av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Bekräftelsen godkänns av Familjerätten när barnet är fött.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är far till barnet. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-15
Skriv ut

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad måndag - torsdag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
                                                     fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00


                   

 

Tingshuset
Sturegatan 17
776 35 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se