Anmälan

För åtgärder som inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan, exempelvis för Attefallshus samt vid installation eller väsentlig ändring av vatten, avlopp och ventilationsanläggning, rökkanaler och eldstäder. Dessutom krävs en anmälan om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet. Rivningsanmälan krävs för byggnader utanför detaljplanelagt område om de inte behöver rivningslov. Komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruket omfattas inte av bestämmelsen.

Åtgärden behöver inte följa detaljplanen men den ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material.

De här åtgärderna kräver en anmälan:

Attefallshus och mindre tillbyggnader

 • Nybyggnad av ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus, så kallad Attefallstillbyggnad.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

OBS! Det krävs alltid bygglov om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

Eldstad eller ändring av installation och konstruktion:

 • Installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Eldstäder och braskaminer

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader.

Det här ska din anmälan innehålla:

 • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal
 • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
 • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.
 • Prestandadeklaration för eldstad och rökrör där det framgår att eldstaden och rökröret är CE-märkta.


Handläggning påbörjas först när alla handlingar inkommit. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan, samt faktura, skickas till dig med post. En avgift tas ut enligt gällande taxa.

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sotaren ska besikta anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras. Godkänt besiktningsprotokoll från sotare ska insändas tillsammans med ifylld kontrollplan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnas av miljö- och byggenheten.

Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked
kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Utanför detaljplanelagt område:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, som ligger utanför detaljplanerat område.

Kulturhistoriska byggnader och områden

 • Underhåll av byggnadsverk med ett kulturhistoriskt värde. Tex ommålning av fasaden inom Västerby, Husby m.m.

Vänta på startbeskedet innan du börjar

Kom ihåg att vänta på startbeskedet innan du börjar. Om du inte fått ett startbesked och ändå har börjat, ska Myndighetsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan förelägga dig att återställa, till exempel genom att riva det du byggt.

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka om anmälan m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-08

Till kommunen växel: 0225-340 00