Hur kan vi hjälpa till?

Planavdelningen ansvarar för översiktlig planering liksom fördjupade översiktsplaner samt alla detaljplaner. Uppdragen har en stor spännvidd; stadsdelsförnyelser, kompletteringar i stadskärnan, större och mindre bostadsprojekt, nya verksamhetsområden och nya vägdragningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar de flesta detaljplaner, utom de principiellt viktiga eller ekonomiskt tunga planerna som går till fullmäktige.

Bygglovsavdelningen är både myndighet och rådgivande i olika typer av ärenden. Avdelningen arbetar i första hand med lovärenden, som till exempel rivnings-, mark och bygglov, men även förhandsbesked och strandskyddsärenden. Utöver detta är avdelningen tillsynsmyndighet för bland annat ovårdade tomter och olika typer av anmälningsärenden. Arbetet på bygglovavdelningen styrs av PBL.

Miljöavdelningen är både myndighet och rådgivande i olika typer av ärenden. Avdelningens ärenden omfattar bla tillsyn och förebyggande informationsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet vilket innefattar delverksamheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn, enskilda avlopp, vatten, naturvård, miljöskydd och miljöövervakning. Miljöavdelningen arbetar även med frågor som berör kemikalier, naturvård och renhållning/avfall.

Kart- och mätavdelningen uppdrag är att förse staden med geografisk information. Avdelningen samordnar också vilken geografisk data som ska finnas inom kommunen. Avdelningen har rollen som samordnare och leverantörer av geografisk information.
Efterfrågan inom GIS‐uppdrag är hög med ökat behov inom bostadsbyggnadsprocessen. Avdelningen ansvarar för fastighetsinformationen inom Hedemora kommun. Avdelningen utför också kart- och mättjänster som behövs för bygglov och planläggning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-24

Växeln: 0225-340 00 

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se