Fortsätt till huvudinnehållet

Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122, Småhusområde på Västkusten, Hedemora kommun

Ett samrådsförslag har tagits fram till detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samrådstiden pågår från 29/5 – 23/6 2023. Under denna tid finns möjligheten att komma in med synpunkter gällande planförslaget till kommunen.

Planhandlingarna finns att ta del av på:

Ett samrådsmöte kommer hållas Torsdagen 15 juni kl 18-19:30 i kommunhusets entré på Hökargatan 6 i Hedemora. Mötet är en möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Alla som är intresserade av detaljplanen är välkomna.

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till Hedemora kommun senast den 23 juni 2023. Märk brev eller e-post med namnet från detaljplanen samt diarienummer: 2019.810.214

Synpunkter skickas till: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

eller: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28, Hedemora

Vid frågor kontakta kommunens servicecenter:

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Syftet med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att tillföra småhustomter i ett attraktivt läge med närhet till Hedemora centrum. Området kommer ge ett viktigt tillskott av större småhustomter vilket saknas i Hedemora idag.

Beskrivning

Området ligger i anslutning till befintligt småhusområde vid Västkusten nära centrala Hedemora. Fastigheten ägs av kommunen och är utpekat i gällande Översiktsplan (2016) som intresseområde för friluftslivet.

Detaljplanen möjliggör ca 30 tomter i varierade storlekar och med byggrätter för huvudbyggnad från 160m2 byggnadsarea upp till 250m2 byggnadsarea och totala byggrätter från 160m2 till 400m2. Utöver detta finns en större fastighet om ca 4000m2 i områdets östra del som har en större byggrätt omfattande huvudbyggnad om högst 600m2 med möjlighet för bostäder, centrumverksamhet och förskola för att ge utrymme för viss service i området. Storleken på övriga tomter har planerats för att ligga på mellan 1000m2 och 3000m2 med enstaka fastighetsstorlekar utanför det spannet.

Detaljplanens har i stor utsträckning formats av den branta terrängen där vägarnas lutning varit avgörande. Andra principer för utformningen har varit att skapa ett tydligt huvudstråk, Västkustvägen. Fastigheterna längst ned har sina infarter och entréer mot Västkustvägen och ska placeras högst 5m från vägen. Syftet är att skapa ett tryggt och välkomnande huvudstråk in i området. Planområdet utformas med flera vägförbindelser in i området för ökad tillgänglighet. Utöver bilvägar finns gång- och cykelvägar som anläggs längsmed nya gator och befintliga stigar och föreslås i förlängningen nå ut till Prästhyttevägen där GC-väg finns in mot centrum.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-29