Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Vikmanshyttan

Ett förslag till detaljplan för xxx har antagits av kommunfullmäktige

Syfte och bakgrund för ny detaljplan / ändring av detaljplan

Syftet med detaljplanen är att xxx

Information om planförslaget

Kända sakägare får information om antagandet i och med detta brev. Fastighetsägare ansvarar för att informera boende, hyresgäster eller arrendatorer som är knutna till fastigheten. Fastighetsägare ska informera dessa om planförslaget. Planhandlingarna finns att ta del av på:

 • Stadsbiblioteket i Hedemora
 • Kommunens servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora
 • Hedemora kommuns webbplats

Sista dag för att överklaga beslutet / lämna synpunkter är 202x-xx-xx

Kom ihåg att överklagan / synpunkterna måste komma in skriftligt.

Den som överklagar måste ha lämnat skriftliga synpunkter senast tre veckor efter antagandet.

Följande gäller:

 • beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot.
 • Överklagandet ska vara skriftligt.
 • Överklagandet ställs till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen.
  Via e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller
  Besöks- och postadress: Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora.
  Märk kuvertet: överklagande mark- och miljödomstolen.
 • Kommunen sänder överklagandet till mark- och miljödomstolen under förutsättning att det har kommit in i rätt tid.
 • Det ska framgå vilket beslut överklagandet gäller. I detta fall: Antagande av Detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 i Hedemora kommun.
 • Märk överklagan med diarienummer: 202x.xxx.xxx.
 • I överklagandet ska det framgå varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas, samt handlingar som stödjer den klagandes uppfattning.
 • I överklagandet ska finnas med kontaktuppgifter till den klagande: namn, adress och telefonnummer.
 • Ett ombud kan överklaga beslutet, men behöver då bifoga en fullmakt från den klagande.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-04