Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Lite förenklat kan sägas att de beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.
Laglighetsprövning kan göras över allmänna beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller utskotten. 

Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut är lagligt och att det har kommit till på ett lagligt sätt. Domstolen prövar inte om besluten är lämpliga.

Så överklagar du

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Hedemora kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade av förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej. Du måste skriftligt överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Om överklagan godkänns

Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen. 

Ett överklagat beslut ska upphävas, om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga och den kommunala myndighet som meddelar dig beslutet är skyldig att i beslutet upplysa om hur du överklagar.

Så överklagar du

Du måste skriftligt överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet skickas eller lämnas in det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överinstansen, till exempel domstol eller länsstyrelsen, prövar om beslutet är lagligt och lämpligt. Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Om beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär kan det inte överklagas med laglighetsprövning.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-07