Detaljplaneprocessen

Planprocessen

Här kan du läsa om hur det går till när kommunen upprättar en ny detaljplan. Syftet med en planprocess är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Längre ner på sidan kan du följa processen steg för steg.

En ny planprocess infördes den 1 januari 2015. Planärenden som är påbörjade före detta datum följer planprocessen från 2011.

Oftast börjar en planprocess med ett förslag om att bygga något nytt, till exempel ett bostadsområde. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv. Beslut om nya detaljplaner fattas av kommunstyrelsens strategiutskott. Ändring och upphävande av detaljplaner fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan om planbesked

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte. Under mötet tittar vi på ditt förslag och hjälper dig med hur du förbereder din ansökan.
Du kan kontakta planavdelningen via växeln 0225-34000.

Ansökan om planbesked/blankett

Om du därefter vill ansöka om planbesked för ny detaljplan eller ändring av befintlig plan, ska du komma in med en skrivelse till oss på kommunen. I ansökan ska syftet med projektet redovisas tillsammans med en kartskiss som visar läge och omfattning. Planbesked ska lämnas inom 4 månader från komplett ansökan där vi meddelar om en planläggning ska inledas eller inte. Oavsett om din ansökan får ett positivt eller negativt besked tas det ut en planavgift av dig om sökande. Hur stor avgiften är anges i plan och bygglovstaxan. På blanketten finns tydliga anvisningar om vilka ritningar och övriga handlingar som ska skickas med ansökan.

Blankett hittar du här: https://etjanster.hedemora.se/

 Ansökan skickar du till

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

eller

Hedemora kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28  Hedemora


Samråd och granskning

Kommunens beslut gällande bebyggelse och dess utformning berör många kommuninnevånare. Detta gör att den planprocessen som sker ska ske med medborgarinflytande. Under planprocessen ska alla berörda såväl myndigheter som enskilda och organisationer ha insyn och möjlighet att påverka. Först efter denna fattar politikerna sina beslut.

 

Lagändringar ger en enklare planprocess

Den 1 januari 2015 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden. Läs gärna mer om detaljplanering på Boverkets hemsida.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/kommunal-planering/detaljplanering/

 

Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

1. Planbesked

Planprocessen inleds med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att påbörja detaljplanläggning. Ett negativt planbesked innebär på motsvarande sätt att kommunen i dagsläget inte har för avsikt att inleda ett planarbete. Tänk på att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti för att planen kommer att antas. Det avgörs först när alla delar i planprocessen gåtts igenom.

2. Planavtal

Ett planavtal upprättas mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och beställare. I planavtalet fastställs fördelningen av kostnader och åtaganden mellan beställare och kommun. Det är beställaren som bär kostnaderna som följer av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtagande av detaljplanen.

3. Planförslag

När ett planavtal är upprättat tas ett planförslag fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med exploatör och andra förvaltningar. I planförslaget framgår mer detaljerat hur marken får användas, hur stora byggnader får vara och var de ska placeras.

4. Samråd, tillfälle för yttrande

Planförslaget skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. Alla berörda har då möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna och ligger till grund för justeringar av planförslaget. Det är endast de som är berörda som har rätt att inkomma med synpunkter.

5. Granskning, tillfälle för yttrande

När alla synpunkter under samrådet för planförslaget har samlats in och beretts av tjänstepersonerna på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att det bearbetade förslaget ska ställas ut för granskning. Planförslaget ligger då ute ytterligare minst 2 veckor för att ge möjlighet att lämna in synpunkter. Efter granskningstiden ställs synpunkterna samman och bemöts i ett granskningsutlåtande som ska skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

6. Antagande

Vid endast mindre korrigeringar kan kommunen anta planen efter granskningen. Vid ny detaljplan vid stort allmänt intresse antas planen av strategiutskottet för kommunstyrelsen. Men i de flesta planärenden beslutar av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

7. Eventuellt överklagande

Efter att kommunens beslut att anta en detaljplan har anslagits, kan beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. Det är endast de som lämnat synpunkter senast under granskningen som har rätt att överklaga.

8. Laga kraft

Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först efter att domstolen har fastställt kommunens beslut. Nu börjar den nya detaljplanen att gälla.
Dags att söka bygglov!
plan.png
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-27

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00

Teknisk chef
Niklas Arfs
Telefon: 0225-347 63
E-post: niklas.arfs@hedemora.se

Strategisk samhällsplanerare
Vakant

Planingenjör
Ingela Norén
Telefon: 0225-34122
E-post:ingela.noren@hedemora.se

Planarkitekt 
Carina Jacob (Föräldraledig)
Telefon:
E-post: