Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägget utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan eleven beviljas inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om de t ex har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste då vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.

Det förutsätts att eleven inackorderar sig på skolorten eller i dess närhet. Med detta avses en inackorderingsadress som ligger mindre än 40 km från skolan och medger en total restid som understiger två timmar/dag. Eleven kan alltså inte få resebidrag eller busskort inom skolorten om eleven samtidigt har inackorderingstillägg.

Inackoderingstillägget beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen (sept-dec) och 5 månader på vårterminen (jan-maj), dvs 9 månader/läsår. Ansökan för höstterminen skall göras innan oktober månad och ansökan för vårterminen skall göras innan februari månad. Man kan ansöka för del av läsår under läsårets gång.

För att eleven skall få inackorderingstillägg krävs att studierna bedrivs på heltid. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att utbildningen omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.

Ansökan skall skickas till elevens hemkommun.

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan. Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid. I nedanstående fall är den studerande ej berättigad till inackorderingstillägg.  

Om eleven

-          avbryter studierna
-          minskar studieomfattningen från hel- till deltid
-          får lärlingslön eller motsvarande
-          får ändrade familjeförhållanden
-          får utbildningbidrag från AMS
-          får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostat av stat eller kommun
-          är föremål för kriminalvård
-          gör militärtjänst

För att undvika återkrav är det av största vikt att anmälan om ändring görs till hemkommunens handläggare.

Den som inte är nöjd med kommunens beslut kan överklaga det. Skrivelsen skall sändas till den som fattat beslutet. Detta skall ske inom tre veckor räknat från den dag man fick del av beslutet. Av skrivelsen skall framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslut som begärs samt datum för beslutet. Personnummer och adress skall anges. Om eleven är myndig skall eleven själv underteckna överklagan.


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-02-28