Häckar och buskar

Varje år skadas människor helt i onödan på grund av sikten skyms. Du som har häck, buskage, träd, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Siktens betydelse är viktig för alla trafikanter. Växtligheten kan skymma sikten samt försämra framkomligheten. Fastighetsägare kan förbättra säkerheten för alla trafikanter på bostadsgator genom att se till att växtligheten inte inkräktar på gatu- och parkmark.

Vid uppmärksammande av avvikelser från dessa regler kan du anmäla dem via Felanmälan. För att ladda ner samma text som finns på denna sida klicka här.

Någon som klipper med häcksax

Ditt ansvar

I händelse av olycka som sker på grund av att du till exempel inte klippt din häck så kan det medföra att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen 8 kap, 15§:

En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppstår det olägenheter för trafiken kan således miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet - ytterst vid vite.

För dig som har tomt i anslutning mot gata

Häck och buskar skall växa inom eget tomtområde. I den händelse att du har buskar eller träd som hänger ut över gata, cykel eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.


Den fria höjden som krävs skall vara som bilden visar

Hackar_och_buskar_2.jpg

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

För dig som har utfart mot gata

Hackar_och_buskar_2.jpg

Vid utfart skall buskar och häckar inte vara högre än 75 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5m från gatan eller trottoaren.

Men det är minst lika viktigt att ta det försiktigt vid utfart, smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig i händelse av olycka.

För dig som har hörntomt

Korsning.jpg

Om din tomt är en hörntomt så bör du se till att dina växter inte är högre än 75 cm. Det gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen eller 5 meter vid gång- eller cykelbana.

Plantering av nya träd och växter

Hackar_och_buskar_4.jpg.png

Vid nyplantering är det viktigt att tänka på hur trädet, växten kommer att utvecklas flera år framåt i tid. Växterna breder ut sig olika beroende på art, klimatzon, jordensbeskaffenhet och skötsel. För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället ha skaffat sig kunskap om växtens utveckling samt placerat dem tillräckligt långt ifrån vägen.

  • Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 m från tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 cm innanför tomtgräns.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-02-25

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Kommunens växel: 0225-340 00