Fortsätt till huvudinnehållet

Vindbruksplan

Hedemora kommun håller på att ta fram en kommuntäckande plan för vindkraft. Den ska peka ut områden som är lämpliga för att producera vindkraft.

Vindbruk

Vindbruksplanen tas fram som en bilaga till kommunens översiktsplan. Utifrån nedanstående kriterier sållas områden bort som inte är lämpliga för vindkraft.

  • Skyddsavstånd på minst 800 meter ska finnas till bebyggelse.
  • Utpekade områden ska ha goda vindförhållanden.
  • Skyddsavstånd ska finnas till LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), större vägar, järnvägar samt kraftledningar.
  • Hänsyn ska tas till vattenskyddsområden och strandskydd.
  • Områden med värdefullt djur- och växtliv, naturreservat och sumpskogar ska undvikas.
  • Riksintressen vars syfte kolliderar med vindkraft, exempelvis riksintresse för kommunikationer, naturvård eller kulturmiljövård ska tas hänsyn till.
  • Det opåverkade området angivet i Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 ska fredas.

Samråd om vindbruksplanen

Under sommaren 2023 kommer vindbruksplanen ligga ut på samråd. Då har du som medborgare chansen att yttra dig samt komma med frågor och funderingar.

Under samrådsperioden kommer planens handlingar finnas att ta del av bland annat här på webbplatsen.

Vindkraft i Hedemora kommun

I Hedemora finns tre vindkraftsparker. Riskebo och Finnhyttan har vardera sju vindkraftverk och i Tjärnäs finns sex stycken med planerad driftstart sommaren/hösten 2023.

Vindkraft i Dalarna

Enligt Sveriges nationella strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad ska utbyggnaden av vindkraft år 2040 generera 100 TWh (terawattimmar) varav Dalarnas län ska producera 7,5 TWh.

År 2022 fanns det 29 vindkraftparker med sammanlagt 221 vindkraftverk i Dalarna som tillsammans hade en årsproduktion på 1,5 TWh.

Under projektering finns ytterligare fem vindkraftsparker med totalt 179 stycken vindkraftverk med en beräknad årsproduktion på 2,7 TWh. Dessa är planerade att byggas fram till och med år 2030.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-03