Fortsätt till huvudinnehållet

Vem hanterar krisen?

Det finns många som är viktiga vid en kris – myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att se till att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Kommunens beredskap och krishantering

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

Beroende på vad det är för en kris och hur stor den är hanterar kommunen händelsen på olika sätt enligt kommunens krisledningsplan.

  • Särskild samordning: en eller flera kommunala verksamheter är berörda. Kommundirektören leder arbetet, till exempel under pandemi.
  • Extraordinär händelse: en större samhällsstörning som påverkar många kommuninvånare och kommunala verksamheter. Kommunens krisledningsnämnd leder arbetet (det är samma organisation som kommunstyrelsens arbetsutskott). Exempel på extraordinär händelse är ett större dammbrott i Dalälven.
  • Höjd beredskap: Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. Regeringen beslutar om höjd beredskap. Kommunstyrelsen leder arbetet.

I samtliga nivåer av kris organiserar kommunen en krisledningsstab som stödjer ledningens arbete.

Kommunens krisstöd (tidigare POSOM)

Vid större olyckor och samhällsstörningar som påverkar människor, finns en särskild krisstödsorganisation som kan kallas in som resurs när ordinarie verksamheter inte räcker till.

Räddningstjänsten

Ring 112 om du eller någon annan behöver hjälp eller det skett en olycka. Då kommer du till räddningstjänsten. Dit ska du även ringa om du akut vill komma i kontakt med polisen eller sjukvården.

I Hedemora kommun arbetar Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för att du som bor i kommunen ska vara trygg och säker. Det gör de på flera sätt:

  • Förebyggande för att minska antalet olyckor och begränsa skadorna vid olyckor.
  • Rycker ut och hjälper till vid olyckor.
  • Tar emot och åtgärdar automatiska brandlarm och servicelarm. SOS-alarm tar emot larmen.
  • Informerar om hur du får elda, om regler för sotning, brandvarnare.
  • Bidrar med brandriskprognoser för skog och mark. 

Räddningstjänsten – Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund – är ett samarbete mellan Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommun.

Allmän frågestund hos räddningstjänstförbundet

Vid Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds politiska sammanträde (direktion) torsdag den 15 december är allmänheten välkommen att ställa frågor gällande budget för 2023.

Tid och plats: Torsdag 2022-12-15 klockan 15.00–15.45 på räddningsstationen i Fagersta.

Länsstyrelsens regionala ansvar

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.


Frivilliga insatser

I Hedemora kommun finns flera sätt att hjälpa till både att förebygga brott och bidra som resurs vid en samhällskris. Det är värdefulla insatser för ett tryggare Hedemora.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-09