Fortsätt till huvudinnehållet

Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att bedriva, eller göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Anmäl det tillMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor i förväg. Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vissa typer av miljöfarlig verksamhet får inte anläggas, drivas eller ändras utan att den som är ansvarig för verksamheten i god tid först gör en skriftlig anmälan eller söka ett tillstånd till tillsynsmyndighet. Det tar betydligt längre tid att får ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs, även om verksamheten inte är anmälningspliktig. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. I dessa ställs bland annat krav på tillräckliga kunskaper, bästa teknik, försiktighetsåtgärder och hushållning med resurser och energi.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är den myndighet som har uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår det vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Miljöprövningsförordning (2013:251) – Riksdagen

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet eller vid oklarhet kontakta oss på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen via kommunens Servicecenter

Om din verksamhet är tillståndspliktig ansöker du om tillstånd hos antingen länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, beroende på verksamhetens typ och storlek. Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Om du ska anlägga enskilt avlopp eller installera värmepump, då söker du tillstånd för detta hos miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer Enskilt avlopp och Värmepumpsanläggning

Här hittar du blanketter för anmälan Blankett installation av värmepump  

Blankett ansökan om enskilt avlopp

Om din verksamhet är anmälningspliktig gör du din anmälan till miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. Du ska också anmäla om du ändrar en anmälningspliktig verksamhet

En U-verksamhet kräver inte tillstånd eller anmälan, men den som driver en sådan verksamhet har ett ansvar att se till att gällande lagar och regler följs, även om verksamheten inte är anmälningspliktig.  Prövning behöver normalt sett inte göras, men vissa undantag finns.

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen gör tillsyn även på dessa verksamheter.

Du som bedriven en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Det är genom att arbeta med egenkontroll som du säkerställer att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut.

Här kan du läsa mer om egenkontroll: Egenkontroll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet (tillsyn). Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

 

Här hittar du kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Om du planerar en ändring i en miljöfarlig verksamhet, så att det kan påverka människor eller miljö på ett annorlunda sätt, ska du i god tid, senast sex veckor innan anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid ägarbyte av en verksamhet ska miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informeras.

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen.

Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du behöver använda bekämpningsmedel

Använda bekämpningsmedel

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning.

Förvara kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor när de släpps ut på marknaden av primärleverantörer, det vill säga både tillverkare och importörer.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn när det gäller arbetsmiljöfrågor och risker för arbetstagarna kopplat till användning av kemikalier.

Länsstyrelserna och kommunerna

Länsstyrelser och kommuner ansvarar för följande uppgifter när det gäller deras tillsynsobjekt inom miljöfarlig verksamhet:

  •  Kontrollera hanteringen inom verksamheten (förutom utsläppande på marknaden) av kemikalier. Det betyder bland annat att se till riskhanteringsåtgärder som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier tillämpas och att förbjudna ämnen inte används.

Vilka är de farliga kemikalierna?

Det handlar om ämnen som kan vara cancerframkallande, skadliga för arvsmassan, skadliga för fortplantningsförmågan (så kallade CMR-ämnen), hormonstörande eller allergiframkallande.

Här kan du hitta  EU – lista på farliga kemikalier

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-29