Fortsätt till huvudinnehållet

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Rätt att överklaga hos förvaltningsrätten – laglighetsprövning

Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, eller äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen, rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten. Beslutet kan bara angripas på de grunder som kommunallagen anger:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning (det vill säga, beslutet har inte fattats på ett korrekt sätt)
  • beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan befattning

Förvaltningsrätten kommer inte bedöma om beslutet är lämpligt eller skäligt. Om förvaltningsrätten bifaller, det vill säga godkänner överklagandet, kan den bara upphäva beslutet och inte ersätta det med ett nytt beslut.

Överklagandetiden är tre veckor från det att protokollet för det aktuella beslutet är justerat och överklagandetiden, det vill säga anslagstiden, finns publicerat på kommunens digitala anslagstavla.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Överklaga ett beslut som rör dig själv – förvaltningsbesvär

Om du fått ett beslut som gäller dig och som inte var det beslut du ville, kan du överklaga beslutet genom det som kallas förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut som utgör myndighetsutövning. Exempel på beslut som du kan överklaga genom förvaltningsbesvär kan vara ekonomiskt bistånd eller prövning av bygglov.

Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och lämplighet prövas. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen inte bara upphäva tidigare beslut utan även fatta ett nytt beslut.

Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av beslutet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-27