Fortsätt till huvudinnehållet

Luftkvalitet

Alla kommuner har ett ansvar att säkerställa att luftkvaliteten understiger normerna.

I Hedemora övervakas luftkvaliteten dygnet runt. Mätningarna täcker in de centrala delarna av staden med fokus på den hårdast trafikerade sträckan efter Gussarvsgatan.

Mätningarna visar att vi behöver minska mängden små partiklar (PM10) längs Gussarvsgatan. Flera åtgärder har vidtagits, men frågan är komplex och vi vill undvika att vidta åtgärder som allt för mycket begränsar människors vardag.

Uppdatering 5 mars 2024: De senaste dagarna har det varit några plusgrader och asfalten är fuktig, vilket har gjort det möjligt för oss att börja samla upp sopsanden på Gussarvsgatan.

Naturvårdverkets miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i Sverige är riktlinjer som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från skadliga effekter av luftföroreningar. Dessa normer är baserade på EU:s direktiv och innehåller gränsvärden för olika luftföroreningar, däribland partiklar (PM10) som är det som vi mäter längs Gussarvsgatan.

Miljökvalitetsnormerna inkluderar två viktiga tröskelvärden:

  1. Övre utvärderingströskeln: Detta är den nivå där det finns risk för att miljökvalitetsnormen kan överskridas. Om mätningar visar att föroreningsnivåerna närmar sig denna tröskel, måste kommuner eller ansvariga myndigheter vidta åtgärder för att övervaka situationen noggrannare och utarbeta planer för att förbättra luftkvaliteten.
  2. Nedre utvärderingströskeln: Detta är en lägre nivå jämfört med den övre tröskeln. Om föroreningsnivåerna ligger över denna tröskel men under den övre, indikerar det att det finns en potential för luftkvalitetsproblem, men risken är lägre. Det innebär att det finns behov av uppföljning och eventuella förebyggande åtgärder, men situationen är inte lika kritisk som när den övre utvärderingströskeln närmas eller överskrids.

Syftet med dessa trösklar är att agera som tidiga varningssystem och se till att åtgärder vidtas i tid för att förebygga att miljökvalitetsnormerna överskrids, vilket skulle kunna leda till negativa hälso- och miljöeffekter.

Så här ser gränsvärdena ut för PM10:

  • Miljökvalitetsnorm: Det dagliga gränsvärdet för PM10 är 50 µg/m³ (mikrogram), som inte får överskridas mer än 35 gånger per kalenderår.
  • Övre utvärderingströskel: Det dagliga gränsvärdet för PM10 är 35 µg/m³ (mikrogram), som inte får överskridas mer än 35 gånger per kalenderår.

För 2023 såg värdena ut så här:

  • Miljökvalitetsnormen, 50μg/m3: överskriden 28 dygn av tillåtna 35.
  • Övre utvärderingströskel, 35μg/m3: överskriden 38 dygn av tillåtna 35.

Värdena för 2022:

  • Miljökvalitetsnormen, 50μg/m3: överskriden 43 dygn av tillåtna 35.
  • Övre utvärderingströskel, 35μg/m3: överskriden 57 dygn av tillåtna 35.

Vi kan se att de åtgärder som vidtagits har gett resultat. Värdena ligger nu klart inom den tillåtna ramen för miljökvalitetsnormen, men fortfarande något över den övre utvärderingströskeln.

Framför allt är det på våren, under mars och april som värdena överskrids.

Hösten 2022 lades beläggningen på Gussarvsgatan om. Från en dålig asfalt till en asfalt som ska tåla lite mer och släppa ifrån sig färre partiklar.

Vi har också bytt till ett hårdare och större gruskorn när vi grusar. Detta för att minska friktionen som gör att  damm skapas.

Gussarvsgatan trafikeras av i genomsnitt 8000 fordon per dygn. Det är dessutom en miljö där luften står stilla mellan husen. Det finns ingen bra naturlig vind som fläktar, dammet blir kvar på plats och ackumuleras.

Vi kommer att våtsopa fler gånger och tittar på om vakumsopning kan vara ett alternativ.

På sikt behöver vi leda trafiken så att färre väljer Gussarvsgatan.

Förbud av dubbdäck skulle kunna vara en lösning, men det är inte aktuellt eftersom dubbdäck är en nödvändighet för många i vår del av landet under vintern.

Personer med astma som vistas länge i en miljö med höga halter av partiklar (PM10) kan behöva ta mer medicin.

En stor bidragande orsak till mängden partiklar är att många använder dubbdäck. Men att förbjuda dubbdäck är i dagsläget inte aktuellt.

Trots tidigare insatser har riktvärdet för PM10 överstigits under 38 dygn under 2023. Det tillåtna antalet dygn som får överskridas är 35 enligt Miljökvalitetsnormen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-05