Fortsätt till huvudinnehållet

Markanvisningar i Hedemora

Markanvisning – Vad innebär det?

Med markanvisning avses enligt lag(SFS 2014:899) en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Ett markanvisningsavtal är således ett avtal om möjlig option till en framtida marköverlåtelse eller markupplåtelse. Kommunen tillämpar direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling.

Direktanvisning

Byggherrar kan under viss avgränsad tid lämna in förslag på hur ett detaljplanelagt område skall utvecklas. När tidsfristen löpt ut för inlämnande av förslag presenteras dessa på  beredning inför  kommande strategiutskottsmöte. Ärendet behandlas på beredningen och beslut om tilldelning sker på strategiutskottets möte. Markpriset bestäms antingen av det kända marknadsvärdet eller av oberoende värdeutlåtande i samband med att markanvisningsavtalet tecknas.

Anbudsförfarande

Öppet anbudsförfarande där förutsättningar och krav från kommunen är kända och ett fast lägsta pris för marken är bestämt i förväg. Anbuden kan utvärderas på både pris och hur väl man uppfyller kommunens övriga önskemål och krav.

Markanvisningstävling

Denna metod kan vara lämplig där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga aspekter. Alla aktörer bereds möjlighet att komma med förslag. Ett underlag tas fram av kommunen som beskriver förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Priset kan vara bestämt i förväg och anbuden utvärderas efter de krav som ställts i förutsättningarna.

Hedemora kommun avser att genomföra en markanvisning för området Rosendahl/Nibble med detaljplan A168. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder. Området delas upp enligt detaljplanen i tre områden benämnda A,B och C. Förutsättningar i stort enligt nedan, i övrigt hänvisas till detaljplan A168.

A 168 planbeskrivning

A 168 plankarta

Information om området

Rosendahl ligger centrumnära med vårdcentral, folktandvård, äldreboende samt kyrkogård och förskola som närmsta granne. Kyrkogården är nominerad som en av Sveriges finaste parker. Ett stenkast längre bort ligger en friidrottsarena med fotbollsplaner, sim och sporthall samt högstadie, gymnasie och vuxenutbildning. Förbindelserna är bra och det går lätt att ta sig in till centrum och livsmedelsaffärer via belysta gator, gång och cykelvägar. Närområdet söder och österut är ett karakteristiskt jordbrukslandskap och här har du utsikt över Håvran området och Dalälven. Vi tror att områdets närhet till många olika servicepunkter och natursköna läge gör att många kategorier av människor kan lockas att bosätta sig här.

Utvärdering

Ansökningarna kommer att utvärderas enligt följande nyckelord:

  • Arkitektur
  • Hållbarhet
  • Flexibilitet
  • Helhet
  • Överensstämmelse med detaljplan

Ansökan

Välkommen med din ansökan om markanvisning på området Rosendahl/Nibble, sista dag för inlämnande är 9-augusti 2024. Du skickar din ansökan digitalt till kommunstyrelsen@hedemora.se , märk din ansökan med ”markanvisning Rosendahl”

Har du frågor, kontakta Hedemora kommuns servicecenter

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-07-01