Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunrevisionen granskar verksamheten

Kommunrevisionens uppgift är att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts ändamålsenligt och ur ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt. De granskar även om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska årligen granska om kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunfullmäktiges ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Hedemora kommuns revisorer utses av kommunfullmäktige till varje mandatperiod. Revisorerna är enligt kommunallagen självständiga och oberoende i förhållande till sina medrevisorer.

Kontaktuppgifter till kommunrevisorerna finns i förtroendemannaregistret.

Revisorerna granskar all verksamhet i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna gör årligen en riskanalys och revisionsplan som ligger till grund för beslut om vilka fördjupade granskningar som ska genomföras under året.

Rapporter som underlag för granskningen

Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga som tar fram rapporter och underlag för deras ställningstaganden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Förutom de sakkunnigas granskningsrapporter överlämnar revisorerna skrivelser med anledning av rapporterna, en årlig revisionsberättelse och en årsredogörelse. Revisorerna överlämnar också en särskild skrivelse med en utförligare redogörelse för revisorernas synpunkter på årets verksamhet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-19