Fortsätt till huvudinnehållet

Skolplikt och ledighet

Enligt skollagen har barn som bor i Sverige skolplikt, det betyder att alla barn har rätt till kostnadsfri utbildning och ska gå i skolan och börja i förskoleklass det år de fyller 6 och sedan gå i skolan tills de gått ut årskurs 9. Efter det är det frivilligt att läsa vidare.

Skolplikten gäller inte för barn som är asylsökande, har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa, trots att de räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen. Men de har ändå samma rätt till utbildning som barn med skolplikt.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Skolplikten är både en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i den svenska skolan. Men i särskilda fall kan ett barn få gå i skolan på annat sätt och det är barnets hemkommun som bestämmer hur man får göra. Några exempel kan vara att barnet får sin undervisning vid en filminspelning eller i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem.

Skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, tillexempel i skola utomlands.

Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande

Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande hittar du under RiktlinjerKommunens styrande dokument och regler.

Ledighet

Att vara ledig mer än på skolans lov är en möjlighet men ingen rättighet.

Enligt skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet, upp till tio läsdagar per läsår, för så kallade enskilda angelägenheter. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om man måste vara ledig längre än 10 dagar per läsår kan man få det om det finns synnerliga skäl för det.

Ansöka om ledighet

Om en elev behöver vara ledig under terminen måste du som vårdnadshavare eller myndig elev ansöka om det. Ledighetsansökan gör du i kommunens lärplattform Vklass.

Rektor beslutar

När en elev ansöker om ledigt så ser skolan över hur det ser ut för eleven i skolan och man tittar på sådant som hur länge eleven ska vara ledig, hur bra det går i skolan, hur viktig frånvaron är för eleven och hur den förlorade undervisningen ska kunna tas igen medan eleven är borta. Det är skolans rektor som bestämmer om eleven får ledigt, men vid kortare ledighet kan rektor låta en ansvarig lärare ta beslut om ledigheten.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Men det bästa är alltid att eleverna är med på de nationella proven när de ska göras. Skolans rektor tar också alltid hänsyn till när de nationella proven ligger när man beslutar om ledighet för en elev.

Om elevens vårdnadshavare inte är överens

Det finns inga lagar som bestämmer hur skolan ska göra om vårdnadshavarna inte är överens om sitt barns ledighet. Skolan får därför fatta beslut utifrån den ansökan som görs och sedan tala om för båda vårdnadshavarna om vilket beslut som skolan tagit.

Information om hur du som vårdnadshavare eller myndig elev gör en ledighetsansökan hittar du i Vklass kunskapsbank.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-20