Fortsätt till huvudinnehållet

Parkera och få tillstånd

Genom att parkera enligt gällande parkeringsregler ökar du framkomligheten för andra, samtidigt som du inte riskerar böter.

Plogbilar och utryckningsfordon är beroende av framkomliga gator för sina uppdrag. God framkomlighet underlättar och skapar en trygg trafikmiljö även för trafikanter och fotgängare. För till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder är det särskilt viktigt.

Hur du får parkera styrs av regler genom trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifter som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Generella parkeringsregler

  • Du får inte parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
  • Du får inte parkera så att ditt fordon hindrar tillträde till andra fordon.
  • Du får inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Tips på vägen för att parkera rätt och snyggt

Generellt gäller att du endast får stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen. Tvär- och snedparkering är endast tillåten där så är skyltat. Du får inte parkera så att ditt fordon hindrar tillträde till andra fordon. Parkera med alla hjul innanför parkeringsrutan eller motsvarande markering om sådan finns.

På en gata eller allmän väg får du inte parkera fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller inte där generella regler förbjuder stannande eller parkering eller om det finns annan utmärkning som anger något annat.

Förutom de generella parkeringsreglerna finns även särskilda dispenser och parkeringstillstånd. Om du parkerar fel på gatumark kan du få betala en felparkeringsavgift.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-25