Fortsätt till huvudinnehållet

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

När man andas in radonhaltig luft fastnar radon i luftvägarna. När det i sin tur sönderfaller sänder de ut radioaktiv strålning som kan skada cellerna i luftvägarna och lungorna.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beräknat att ca 500 personer årligen dör i Sverige till följd av lungcancer orsakad av radon i bostäder. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Radon från marken kan sugas in i huset eftersom lufttrycket inomhus ofta är lägre än utomhus. Detta gäller särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Inomhus kan då radonhalten bli hög.

Det byggnadsmaterial som avger större mängder radon är blå lättbetong. Blåbetongen är baserad på alunskiffer och tillverkades mellan 1929 och 1975.

Radonhalten i enskilda vattentäkter, främst djupborrade brunnar, kan vara förhöjd.

Vatten från grävda brunnar har sällan förhöjda radonhalter.

Enda sättet att upptäcka det är att mäta halten med instrument som man beställer hem.

 

Om du vill göra en radonmätning i din bostad eller av dricksvattnet kan ackrediterade företag kontaktas för provtagning.

Livsmedelsverket rekommenderar att ta vattenprover minst var tredje år. Livsmedelsverket har en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier: Testa dricksvattnet från egen brunn (livsmedelsverket.se) – Swedac.

Mätning av inomhusluften sker genom att dosor med spårfilm får hänga uppe i ca tre månader, för att sedan analyseras på ett laboratorium. Man kan även göra en rådgivande korttidsmätning på två till sju dagar vid till exempel fastighetsköp. Långtidsmätningar som ger årsmedelvärde görs under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att göra radonmätningar vart tionde år eller vid ombyggnationer.

Det går att hitta ackrediterade företag hos Svensk Radonförening: Svensk Radonförening

Gränsvärden
200 Bq/m3 Högsta radonhalt i byggnader.
100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Tjänligt med anmärkning.
1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten i egen brunn. Otjänligt.

Här kan du läsa mer Strålsäkerhetsmyndigheten-När är radonhalten för hög?

Åtgärder kan vara att se över ventilationssystemet, täta sprickor i huset eller att installera t.ex. en radonsug.

Mer information finns på Boverkets hemsida  Sanera radon

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-27