Fortsätt till huvudinnehållet

Muddring och annat arbete i vattenområde

Här hittar du information om att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller brygga.

Muddring är vattenverksamhet

Att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller en brygga, kallas för vattenverksamhet.

För att få genomföra en vattenverksamhet måste du äga vattenområdet eller ha tillstånd från fastighetsägaren om att verksamheten får utföras. Det är också viktigt att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten.

En vattenverksamhet kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, kommunen är endast remissinstans i dessa ärenden. Kommunen är däremot tillsynsmyndighet när det gäller deponering av muddermassor på land och strandskydd.

Mindre vattenverksamheter ska anmälas till Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

Hantering av muddermassor

Om du planerar att muddra är det viktigt att du i ett tidigt skede tänker på vart du kan deponera de muddermassor som uppstår. Massorna ska placeras så att de inte förorenar mark, vattenområden eller grundvattnet. Om massorna ska deponeras nära stranden måste de placeras ovan det högsta förutsebara vattenståndet.

Att deponera muddermassor upp till 1000 ton är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till Miljö- och byggnämnden. En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt gällande taxa.

Tänk på att dumpa eller deponera muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Dispens kan dock sökas hos Länsstyrelsen.

Strandskyddsdispens

För att kunna genomföra en vattenverksamhet nära land och deponera muddermassor nära stranden krävs ofta en strandskyddsdispens.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-29