Fortsätt till huvudinnehållet

Eldning av trädgårds- och parkavfall

I media har det förekommit delvis motstående uppgifter om huruvida eldning av trädgårds-/parkavfall är tillåtet eller inte. Orsaken är en ny (EU-) lagstiftning som säger att trädgårds-/parkavfall, även benämnd bioavfall, ska separeras från annat avfall och materialåtervinnas genom insamling av kommunen, avlämnande till ÅVC Hamre eller genom kompostering på tomten.

I Hedemora är eldning på egen fastighet av insamlat trädgårds-/parkavfall (exempelvis växtdelar, gräsklipp, löv och grenar) tillåten i hela kommunen, under förutsättning att eldningen inte riskerar olägenheter för människors hälsa och miljön samt att förbränningen inte strider mot eldningsförbud (kontrollera med Räddningstjänsten). All eldning sker på eget ansvar.

Kontakta alltid Räddningstjänsten vid eldning i större omfattning eller vid risk för stark rökutveckling. I Hedemora är kontakten Södra Dalarnas Räddningstjänst 0226-64 58 00 eller https://sdrf.nu/.

Naturvårdsverket gör bedömningen att kommuner i sina föreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds-/parkavfall under vissa förutsättningar. Hedemora kommun har bedömt att fördelarna med eldning överväger nackdelarna. Med hänsyn till behandlingens sammanlagda miljöpåverkan och ekonomiska kostnader bedöms eldning ge ett jämförbart återvinningsresultat med separat insamling av trädgårds-/parkavfall.

Innehåller trädgårds-/parkavfallet (bioavfallet) invasiva arter förordar miljökontoret att avfallet lämnas i tättslutande säckar till ÅVC Hamre för förbränning. Avfallet får förbrännas på den egna tomten men omhändertagande och behandling genom ÅVC Hamre minimerar spridningsrisken.

Exempel på invasiva växter i vårt närområde är jättebalsamin, jätteloka, parkslide, blomsterlupin, höstgullris och smal vattenpest. Information om samt bekämpning och rapportering av invasiva arter finns på Artportalens hemsida.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-16