Fortsätt till huvudinnehållet

Olovligt byggande och tillsyn

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Det är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Ta reda på vad som kräver lov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd.

Har du fått lov är det viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar ska du meddela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om det.

Tänk på de flesta ändringar kräver nya handlingar, nytt beslut och medför en ytterligare avgift.

Hör av dig till kommunens servicecenter om du har frågor eller om du vill anmäla en olovlig åtgärd.

Bifoga gärna fotografier om du använder e-post. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentlig handling.

Ring om du vill vara anonym

Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Du kan välja att vara anonym när du ringer in till kommunen.

En byggsanktionsavgift ska tas ut om

  • byggnadsarbeten påbörjas innan startbesked har lämnats
  • det byggda tas i bruk innan slutbesked har lämnats

Byggsanktionsavgifterna är mycket kännbara. Beloppet bestäms av 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338).

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift.

Undantaget är byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta en prestandadeklaration för byggprodukter. Denna avgift beslutas av Boverket.

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Om ett föreläggande eller förbud inte följs så har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika medel, till exempel vite och handräckning, för att uppmana fastighetsägaren att följa beslutet.

Under vissa förutsättningar kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning.

Det kan exempelvis vara om ett bygge innebär risk för människors liv eller hälsa.

På Boverkets hemsida finns mer information om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-08