Fortsätt till huvudinnehållet

Mätningsuppdrag att beställa av kommunen

På den här sidan får du koll på Hedemora kommuns mätningstjänster och de mätningstjänster som vi erbjuder. Beställningar av mätningstjänster görs via kommunens e-tjänster. Tjänsterna debiteras enligt kommunens plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Du kan ta hjälp av kommunen när du behöver mäta eller markera var en byggnad ska placeras eller var en gräns går.

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en utstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov. Utstakningen fungerar på så sätt som en garanti för att grunden läggs rätt när man bygger ett nytt hus.
Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Utstakning behöver alltså inte göras i alla byggprojekt, utan ska bara göras där det verkligen fyller en funktion, det vill säga när placeringen har stor betydelse.
Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en utstakning.
Det är du som byggherre som ansvarar för att byggnaden uppförs rätt i plan och höjd enligt det beviljade bygglovet.
Utstakning brukar utföras i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning beställer du inför schaktning och finutstakning inför byggnadens formsättning.

Vi utför utstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Det är möjligt att göra både grov- och finutstakning vid ett tillfälle.
Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. Det finns inget krav för grovutstakning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.

1. Förberedelse
Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.
Det är byggherren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.
2. Grovutstakning
Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.
3. Finutstakning
Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna. Byggherren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna innan finutstakningen.

Lägeskontroll ska göras av alla nya byggnader, tillbyggnader och byggnadsverk som du behöver bygglov eller startbesked för att uppföra. Uppgifterna från mätningen används för att kontrollera att byggnadens eller anläggningens läge överensstämmer med beviljat bygglov eller startbesked.

Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något behöver justeras eller åtgärdas.

I lägeskontrollen mäts och koordinatsätts byggnadens alla hörn. Därefter jämförs inmätningen mot givet bygglov.

Lägeskontroll med kommunens hjälp beställs via vår e-tjänst Mätningstjänster och kartprodukter. Beställningen bör göras med minst två veckors framförhållning.

Lägeskontroll debiteras enligt kommunens taxa.

Om du som fastighetsägare är osäker på var den befintliga fastighetsgränsen går, kan kommunens mätningsingenjör anlitas för att söka efter gränsmarkeringar på fastighetsgränsen och märka dessa med färg eller enklare träkäppar.

Gränsutvisning faktureras per timme enligt kommunens taxa. Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats. Denna tid debiteras också.

Observera att en gränsutvisning inte är juridiskt bindande. Är du inte överens med din granne om var fastighetsgränsen går mellan era tomter kan du vända dig till Lantmäteriet och ansöka om en gräns- och fastighetsbestämning. Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Du som byggherre kan även välja att göra husutsättning eller lägeskontroll själv med hjälp av extern mätningstekniker. Den person som du anlitar måste vara sakkunnig inom mätningsteknik. Du anmäler sakkunnig med meritförteckning till kommunen som bedömer och godkänner sakkunnigheten. Anmälan till kommunen görs via e-tjänst. Mätningsprotokoll samt kartor ska sedan levereras digitalt till Hedemora kommun som tar ut en avgift för eventuella beräkningar av underlagsdata med 20 procent av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-09