Fortsätt till huvudinnehållet

Regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

När krävs det en oljeavskiljare?

Avloppsvatten från verksamheter får ledas till kommunala avloppsreningsverk när det uppfyller utsläppskrav som ställs i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Huvudmannen för avloppsanläggningen (Hedemora Energi AB) har, enligt lagen om allmänna vattentjänster, rätt att ange vad som får släppas ut till ledningsnätet (se nedan, Anslutning och riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten).

Enligt miljöbalken krävs också att en verksamhetsutövare vidtar de skyddsåtgärder som krävs för att motverka negativ påverkan på miljön, vilket i praktiken innebär att en oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för spill och utsläpp av oljeprodukt till exempel:

  • Bensinstationer
  • Bil, motor- och serviceverkstäder
  • Mekaniska verkstäder
  • Bilvårdsanläggningar för tvätt av fordon

Huvudman för vatten och avlopp är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som inte är vanligt hushållspillvatten.

Första frågan att ställa sig är om en oljeavskiljare behövs. Går det att lösa på något annat sätt, exempelvis genom att inte ha golvbrunnar i lokalen?

Om en oljeavskiljare behövs, ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan installation- eller väsentlig ändring av oljeavskiljare är tänk att göras.

Här hittar du blanketten Tjänster – Hedemora kommun

Om oljeavskiljaren är ansluten till kommunalt vatten och avlopp ska en separat anmälan göras till VA-huvudmannen (Hedemora Energi AB).

Det kan också krävas en bygganmälan när du ska installera oljeavskiljare. Kontakt byggavdelningen så hjälper de till.

Oljeavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard SS-EN 858. Anlita en fackman för rätt installation. Oljeavskiljaren ska utrustas med nivålarm och provtagningsbrunn.

Om flera verksamheter är kopplade till samma oljeavskiljare är det viktigt att alla verksamhetsutövare som är inkopplade är medvetna om hur deras verksamhet kan påverka oljeavskiljningen.

Information om de riktvärden och anvisningar som gäller för anslutning av oljeavskiljare till spill- eller dagvattennätet i Hedemora kommun hittar du här: Avloppsvatten från industrier Dala Vatten och avfall

Oljeavskiljaren ska vara rätt dimensionerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Fastighetsägare/verksamhetsutövare ska föra journal över utförda kontroller, underhåll och tömningar och redovisa dessa till tillsynsmyndighet vid begäran. Avtal ska upprättas mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren där det tydliggörs vem som ansvarar för vad.

Avfall som uppkommer från slam- och oljeavskiljare och tillhörande sandfång ska hanteras som farligt avfall. Det innebär att tömning och transport endast får utföras av transportör som har giltigt tillstånd för detta.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-29