Fortsätt till huvudinnehållet

Tillsyn, underhåll och besiktning

Hur ofta ska oljeavskiljaren kontrolleras?

Det är viktigt att du kontrollerar din oljeavskiljare för att den ska fungera och rena vattnet så mycket som möjligt. Normalt ska följande kontrolleras och skötas minst var 6:e månad:

 • slamnivå
 • oljenivå
 • larmet, både sensorn i oljeavskiljaren och larmenheten.
 • rengöring av koalescensfilter
 • kontroll av avstängningsventilen
 • rengöring av provtagningsbrunn
 • kontroll av vattennivåer.

Dokumentation av rengöring och underhåll och anteckningar om särskilda händelser (till exempel reparationer och olyckor) ska finnas på verksamheten och kunna visas på begäran av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hur ofta ska oljeavskiljaren besiktas?

Oljeavskiljarsystemet ska tömmas och besiktigas minst vart 5:e år. Även rörledningar som hör till avskiljarsystemet ska ingå i besiktningen. Kontrollen ska utföras av fackkunnig person, en neutral part som helst är ackrediterad.

Även de oljeavskiljare som är äldre och inte uppfyller kraven i standarden bör kontrolleras vart femte år. I de fallen följer kontrollen standarden där den är tillämplig.

Besiktningen ska dokumenteras och dokumentationen ska kunna uppvisas för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Provtagning

 • Provtagning av utgående vatten bör göras regelbundet för att säkerhetsställa att oljeavskiljaren fungerar som den ska. Provtagning kan bestå av dygns- eller veckoprov och ska ske under normala driftsförhållanden. Provtagning får ske tidigast en månad efter tömning.
 • Provet ska tas av ackrediterad provtagare eller av person med motsvarande kunskap.
 • Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Om det finns misstanke att provet inte är representativt vid överskridande av utsläppskrav och/eller lokala riktlinjer ska ett omprov göras.
 • Analysprotokoll från provtagningen skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-23