Fortsätt till huvudinnehållet

Sätta upp solfångare eller solcellspanel

Med solceller och solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus.

Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikten gäller om byggnadens yttre utseende avsevärt ändras.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Det kan vara klurigt att avgöra om bygglov krävs eller inte för att sätta upp solceller eller solfångare. Förutsättningarna kan skilja sig åt mellan din fastighet och din grannes fastighet. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Undantag

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade inom detaljplanerat område:

  • De ska monteras utanpå en byggnads taktäckningsmaterial.
  • De ska följa takets lutning.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • De får inte avvika i färg från eventuella bestämmelser i detaljplanen för färg på takmaterialet.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.
  • De får inte sticka upp över takets nock.

Om bygglov krävs för att sätta upp solceller eller solfångare på din byggnad så behöver du tillsammans med ansökan lämna in ritningar och produktblad/prestandadeklaration gällande solcellerna. Du behöver även skicka in en kontrollplan. Exempel på hur en kontrollplan kan se ut finns på vår hemsida.

Ritningarna ska visa hur din byggnad kommer att se ut när solpanelerna är på plats. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Exempel på ritningar

Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader som solpanelerna ska placeras.

Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden kommer att se ut med solpanelerna på.

Eventuell gavelfasadritning alternativt sektionsritning skala 1:100. Vid vinklade solpaneler ska du på en gavelfasadritning alternativt sektionsritning rita in solpanelernas placering och lutning.

Foto på byggnaden

Enklast är om ansöker via vår e-tjänst  Söka bygglov och anmälan E-tjänster

Du kan höra av dig till kundcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus så kan det krävas en kontrollansvarig

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-10