Fortsätt till huvudinnehållet

Tobak och rökfria miljöer

”Rökfria miljöer” innebär alla miljöer där rökning är förbjuden. Sedan lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) infördes har antalet rökfria utomhusmiljöer ökat.

Alla personer har rätt att vistas i en rökfri miljö. Lagens syfte är att upprätthålla den rättigheten.

Rökning är förbjuden i:

  • Lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem.
  • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • Lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Inrikes kollektivtrafik och lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus, som perronger.
  • Restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.
  • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, exempelvis föreläsningar, teaterföreställningar, marknader.
  • Hotell och andra tillfälliga bostäder där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts.
  • På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt LTLP och som allmänheten har tillträde till.

Tillsyn av rökfria miljöer

Kommunen har tillsynsansvaret för de miljöer som ska vara rökfria enligt lag.  I Hedemora kommun är det ATL-kontoret i Falun (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) som har ansvaret för tillsynen hos alla som säljer tobak.

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav, samt lämna information och råd till den ansvarige. Om det finns brister kan kommunen ge förelägganden och förbud.

Har du frågor om tillstånd vänder du dig till ATL-kontoret. Vill du lämna synpunkter eller klagomål om rökning i rökfria miljöer kan du göra det till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tobaksförsäljning

Den som vill sälja tobak ska lämna in en ansökan till ATL-kontoret i Falun. Det är inte tillåtet att sälja tobak innan försäljningstillstånd har beviljats.

Länk till ATL-kontoret: Tobak – Startsida (falun.se)

Mer att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: Ansvar för rökfria miljöer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-23