Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommuns vindbruksplan

Hedemora kommun håller på att ta fram en kommuntäckande plan för vindkraft. Planen har varit ute på samråd 19 juni – 17 september 2023. Vi har fått in en stor mängd synpunkter både på fysiska möten och skriftligen.

Vad händer nu?

Nu sammanställer vi alla synpunkterna och arbetet går vidare med att ta fram ett granskningsförslag. Datum för granskningen av det nya förslaget är inte fastställt. Kommunstyrelsens strategiska utskott har beslutat att skjuta på granskningen för att invänta Regionen Dalarnas vindbruksplan som förväntas bli klar under våren 2024. Granskningen är planerad till hösten 2024 med ett preliminärt antagande under Q1 eller Q2 2025.

Vindbruk

Varför behöver Hedemora en vindbruksplan?

Vindbruksplanen ska bli ett underlag för kommunens politiker att kunna ta välinformerade beslut gällande vindkraftsutbyggnad i kommunen. Planen är vägledande och ska peka ut områden i kommunen som bedöms som möjliga för vindkraftsproduktion där kända för och nackdelar vägts mot varandra. Anläggandet av en eventuell framtida vindkraftpark i något av de beslutade områdena kräver också sin egen tillståndsprocess och kommunen har fortfarande möjlighet att stoppa enskilda vindkraftsprojekt även om de finns utpekade i vindbruksplanen.

Synpunkter från kommuninvånarna och det lokala näringslivet är viktigt för att kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt.

Behov och efterfrågan av grön el och vindkraft i Sverige är hög. Det finns goda förutsättningar i landet för att anlägga vindkraft men det kräver ofta stora ytor och påverkar landskapet, människors livsmiljöer och andra intressen. En del landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft. Det krävs därför god planering för att minimera vindkraftens påverkan.

Sverige har högt ställda klimatambitioner och har ett riksdagsbundet mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. År 2021 låg andelen förnyelsebar energi (vind-, vatten- och solkraft) på 60 procent i Sverige, varav 16 procent kom från vindkraftsproduktion (Energimyndigheten, 2022).

För att nå målet om 100 procent förnybar energiproduktion till 2040 krävs breda insatser, nytänkande och ökad samverkan.

Vindbruksplanen tas fram som en bilaga till kommunens översiktsplan. Utifrån nedanstående kriterier sållas områden bort som inte är lämpliga för vindkraft. I det fortsatta arbetet med att ta fram ett granskningsförslag kommer ytterligare sållning göras.

  • Skyddsavstånd på minst 800 meter ska finnas till bebyggelse.

  • Utpekade områden ska ha goda vindförhållanden.

  • Skyddsavstånd ska finnas till LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), större vägar, järnvägar samt kraftledningar.

  • Hänsyn ska tas till vattenskyddsområden och strandskydd.

  • Områden med värdefullt djur- och växtliv, naturreservat och sumpskogar ska undvikas.

  • Riksintressen vars syfte kolliderar med vindkraft, exempelvis riksintresse för kommunikationer, naturvård eller kulturmiljövård ska tas hänsyn till.

  • Det opåverkade området angivet i Översiktsplan för Hedemora kommun 2030 ska beaktas.

Enligt Sveriges nationella strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad ska utbyggnaden av vindkraft år 2040 generera 100 TWh (terawattimmar) varav Dalarnas län ska producera 7,5 TWh.

År 2022 fanns det 29 vindkraftparker med sammanlagt 221 vindkraftverk i Dalarna som tillsammans hade en årsproduktion på 1,5 TWh.

Under projektering i länet finns ytterligare fem vindkraftsparker med totalt 179 stycken vindkraftverk och med en beräknad årsproduktion på 2,7 TWh. Dessa är planerade att byggas fram till och med år 2030.

I Hedemora kommun finns idag tre befintliga vindkraftsparker. Riskebo och Finnhyttan har vardera sju vindkraftverk och i Tjärnäs finns sex stycken med planerad driftstart sommaren/hösten 2023.

Vindbruksplan på samråd under sommaren

Under samrådstiden 19 juni – 17 september kan du lämna dina synpunkter på förslagen i vindbruksplanen. Samrådsversionen är ett första utkast som är baserad på en övergripande analys av möjliga områden för vindkraft har genomförts.

Samrådet är nu genomfört med stor uppslutning på samrådsmöten och många skriftliga synpunkter som skickats in till kommunen. Vi har fått in mycket värdefull kunskap och lokalkännedom som blir grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram ett granskningsförslag.

Synpunkterna är viktiga

Samrådets syfte är att i ett tidigt skede hämta in synpunkter från allmänheten, föreningar, organisationer, näringsliv och myndigheter. Samrådet är till för att få kunskap från dem som bor och verkar i kommunen och har era olika perspektiv som berörda av frågan.

Efter samrådet kommer vindbruksplanen revideras och då tar kommunen hänsyn till inkomna synpunkter.

Tillsammans med den övergripande analysen kommer synpunkterna ligga till grund för en politisk prioritering av möjliga vindkraftsområden.

Lämna synpunkter senast 17 september

Synpunkter på samrådsversionen ska ha inkommit skriftligt till Hedemora kommun senast söndag 17 september 2023.

Vindbruksplan Hedemora samrådsversion

Miljökonsekvensbeskrivning till vindbruksplan Hedemora samrådsversion

 

Handlingarna finns även att ta del av fysiskt på:

 • Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6.

 

Har du frågor, kontakta Hedemora kommuns servicecenter

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Frågor och svar om vindbruksplanen

De områden som finns med i samrådsversionen av vindbruksplanen har tagits fram med hjälp av en multikriterieanalys där intressen ställts mot varandra och där vissa intressen helt släcker ut områden. Det är bland annat bebyggelse, större vägar och järnvägar, sumpskogar och LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som påverkat områdens utbredning.

Se fullständig lista på vilka intressen som påverkat analysen på sida 12 i vindbruksplanen . Finns det övriga konflikter som inte tagits med i analysen vill kommunen gärna få kännedom om dessa. 

Ja, och hänsyn har tagits till konflikter som ligger i direkt anslutning till kommungränsen.

Att inga områden finns utpekade i närhet av tätorten beror på att intressekonflikterna är för många. Kring Hedemora stad finns det mycket bebyggelse, stora områden med natur- och kulturmiljö samt strandskydd att ta hänsyn till.

Området där Eolus vind AB etablerar vindkraft med planerad driftstart under hösten 2023 togs beslut om innan arbetet med vindbruksplanen påbörjades.  

Grannkommunerna kommer få möjlighet att lämna yttrande under både samråds- och granskningsperioden. 

Ett avstånd på 500 meter från vardera sida om Husbyringen ska gälla när det kommer till vindkraftsetableringar. Avståndet beror främst på att inte kulturvärden ska påverkas negativt. Området som finns utpekat inom Husbyringen (H.N.5) ligger cirka 800m innanför leden och uppfyller därmed kraven ställda i analysen. Här är det viktigt att få in allmänhetens synpunkter.

Vindbruksplanen ska verka som ett underlag för politiken när de ska ta ställning till vindkraftsförfrågningar. Vindkraftsetableringar bör hållas inom ramen för de områden som är utpekade som möjliga i vindbruksplanen, men det går inte att med säkerhet säga att ingen vindkraft kommer etableras utanför möjliga områden. Detta är en politisk fråga och det är politiken som tar ställning till var och om vindkraft ska etableras inom kommunen.

Kommunen har fortsatt rätt att använda sitt veto även gällande vindkraftsförfrågningar inom möjliga områden utpekade i vindbruksplanen.

Det är inte bestämt. Vindbruksplanen pekar endast ut potentiellt möjliga områden. Var enskilda verk placeras inom området och hur många det blir prövas i en separat ansökan som vindkraftsbolagen behöver göra. 

Det finns en beskrivning i vindbruksplanen av varje utpekat område och vilken bedömning som gjorts. Det innebär inte att det finns värden som kommunen inte känner till. Här vill kommunen gärna få in allmänhetens synpunkter. 

Att fler områden pekats ut i norra delen av kommunen beror på att färre konflikter med andra intressen har hittats där än i den södra delen.

Möjliga områden har framställts med hjälp av en multikriterieanalys där områden av olika anledningar tagits bort på grund av kolliderande intressen. Faktorer som påverkar är bland annat närhet till bebyggelse, kulturmiljö och strandskydd. Se fullständig lista på vilka intressen som påverkat analysen på sida 12 i vindbruksplanen .

Finns det övriga konflikter som inte tagits med i analysen vill kommunen gärna få kännedom om dessa. 

Alla utpekade områden i planen ska inte bebyggas med vindkraft.

Samrådsversionen är ett förslag på områden som är lämpliga för etablering av vindkraft utifrån genomförd multikriterieanalys. Vindbruksplanen ska verka som ett underlag till kommunen när ställning tas vid förfrågningar om vindkraftsetablering.

Vindkraftsbolag med intresse för utbyggnad kommer att hålla samråd med allmänhet och berörda som en del av sin ansökningsprocess.

Kommunens vindbruksplan och vindkraftsbolagens process är skilda.  

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-16