Fortsätt till huvudinnehållet

Ungas inflytande i kommunen

Alla ska kunna påverka sitt liv och utvecklingen i sin kommun. Det gäller även dig som är ung. Vi vill att du ska trivas och må bra i Hedemora, du ska känna att du kan utvecklas och har möjlighet att göra din röst hörd.

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

Alla kommuner i Dalarna och Region Dalarna har skrivit under en avsiktsförklaring, det vill säga en överenskommelse. Den beskriver hur vi tillsammans ska arbeta för att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion.

Uppföljningen av målen i denna ungdomsstrategi sker med hjälp av den omfattande ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I enkätresultaten får vi en bild av hur väl Dalarna lyckas med att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion.

LUPP

Enkäten görs var tredje år, av ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Den innehåller frågor om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Hedemora, Dalarna och Sverige.

Resultaten av enkäten ska användas som underlag när politiker tar beslut som rör unga och fungerar som ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter. Alla beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Hur du som ungdom kan påverka i Hedemora kommun

Klassråd och elevråd

På alla skolor finns det klassråd och elevråd, där har du möjlighet att påverka och tycka till. Alla protokoll som skrivs i elevrådet skickas till politikerna i kommunen.

Ungdomar som kommunutvecklare i Hedemora

Sommaren 2022 var första året som Hedemora kommun hade kommunutvecklare och 5 ungdomar anställdes under två veckor. De fick vara med och lära sig hur kommunens politiska arbete fungerar och hade i uppdrag att vara med på möten kring utveckling av kommunen och även i möten med deltagare från övriga regionen.

De har också arbetat med att analysera Lupp-resultatet och utifrån det tagit fram förslag på vad som kan förbättras i kommunen. Sedan diskuterades det hur ungdomar kan ges bättre inflytande och engagera sig mer.

Sommaren 2023 utökades arbetet som kommunutvecklare och 8 ungdomar arbetade under två veckor. De hade störst fokus på trygghet och ungdomsinflytande, men tittade även på andra frågor. De skrev en rapport med förslag på förbättringar och lämnade även in tre stycken medborgarinitiativ. Rapporten har kommunutvecklarna presenterat inför kommunalråd, kommunchef, skolchef och stabschef. Den har även skickats till bildningsnämnden.

Barn och ungas rättigheter

Barnkonventionen

Barnkonventionen handlar om varje barns rätt till liv, överlevnad, utveckling, lika värde och rättigheter. Allt som rör barn ska i första hand vara för barnets bästa och alla barn oavsett bakgrund har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Med barn menas varje människa under 18 år.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet och arbetar för barns rättigheter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-19