Fortsätt till huvudinnehållet

Biltvätt på uppfart eller gata

Det sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan runt om i Sverige varje år.

Detta leder till utsläpp av cirka1000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen *) (+/- 50%) som släpps ut orenat rakt ut i våra sjöar och vattendrag, i våra bad- och fiskevatten. Om dessa biltvättar skulle ske i kontrollerade tvätthallar torde generera 3 ton olja och 0,1 ton tungmetaller årligen, som går vidare till reningsverken.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens regler är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. Du är skyldig att se till att avloppsvattnet som uppkommer när du tvättar bilen, renas eller tas omhand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljöbalkens regler gäller både företag och privatpersoner. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i enskilda fall besluta om föreläggande och förbud från tvätt på gatan.

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel och tensider som kan vara giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. När bilen tvättas hamnar olja och tungmetaller från den smutsiga bilen i tvättvattnet. Olja och tungmetaller är giftiga och skadliga för miljön

När man tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget. Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur.

*) Biltvättsrapporten – Hållbar biltvätt, av Magnus Hedenmark och Mattis Alkeblad m.m. (2016)

Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller (bly, kadmium, krom m.fl.)från bilen är exempel på sådana ämnen.

I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i vår dricksvattentäkt och det är därför oerhört viktigt att tänka på hur vi gör när vi tvättar våra bilar. Biltvätt bör inte heller ske nära en dricksvattentäkt, t ex en grävd brunn, då riskerar man också att vattnet förorenas.

  • I första hand ska du tvätta din bil i en biltvätt (automatisk eller gör-det själv-hall). Där renas det miljöfarliga tvättvattnet innan det leds till det kommunala reningsverket. En bra anläggning renar vattnet med oljeavskiljare och andra reningssteg, samt återför tvättvattnet.
  • I sista hand, vid enstaka avspolning av bilen, dvs. vid lättare rengöringar, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta. Det ska i så fall ske långt från vattendrag, dricksvattentäkt och dagvattenbrunnar. Du får inte tvätta bilen inom ett vattenskyddsområde, även i ditt tomt. Vid tvätt på grus eller gräs så sker en sker en infiltration av tvättvattnet i marken då filtreras delvis genom marklagren innan det når grundvattnet. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt.

Bor du långt ifrån en bra tvättanläggning?

Passa på att tvätta bilen när du tankar eller när du ändå är på väg med bil någonstans så undviker du onödig körning. De flesta tvättar bör du dock ändå utföra i tvättanläggningar.

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester samt tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Regnet har en avsköljande effekt men bilen blir inte ren. Om det bara rinner kallt vatten över en bil så spolas inget annat än vägdammet bort. Olja och tungmetaller sitter ordentligt fast ingrodda i fettlösliga partiklar. För att lösa upp dessa krävs bilvårdsprodukter.

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter.

Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och ex fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-06