Fortsätt till huvudinnehållet

Allmänhetens frågestund

Vid två tillfällen per år har allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige om kommunens verksamheter.

De sammanträden där allmänheten kan ställa frågor direkt till fullmäktiges ledamöter är när fullmäktige behandlar och beslutar om kommande årets budget inför årsskiftet, samt när fullmäktige ska godkänna årsredovisningen från föregående års räkenskaper.

Inför allmänhetens frågestund

Nästa gång som allmänhetens frågestund kommer att genomföras är när kommunfullmäktige behandlar kommunens årsredovisning, tisdag den 9 april 2024.

Om du har en fråga till frågestunden ska den lämnas in skriftligt senast torsdagen före fullmäktiges sammanträde. Helst ska den skickas in via mejl till kommunstyrelsen@hedemora.se.

Kontaktuppgifter till den som står bakom frågan ska finnas med.

Så fungerar frågestunden

Hedemora kommuns invånare kan ställa frågor vid följande sammanträden och ärenden med kommunfullmäktige:

  • när fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen.
  • när fullmäktige behandlar ärendet om budgeten.

Frågan ska ställas till ordföranden för den nämnd som frågan hör till. Den ska vara sådan till sin karaktär att den kan besvaras utan större utredning och den ska vara en kommunal angelägenhet för kommunen. Individärenden eller ärenden som rör kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden tas inte upp.

Både frågor och svar är tidsbegränsade. Frågan ska ta som längst 2 minuter att läsa upp och den som svarar ska göra det inom 5 minuter. Frågeställaren har sedan rätt att ställa en följdfråga som får ta längst 2 minuter att läsa upp och den som svarar på följdfrågan ska ge ett kortare svar på längst 2 minuter.

Allmänhetens frågestund pågår som längst i 30 minuter.

Det är frågeställaren som personligen ska läsa upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren har inte någon rätt att lägga fram förslag eller att få sin mening antecknad i protokollet.

Läs mer om Allmänhetens frågestund i Arbetsordning för kommunfullmäktige (Pdf)

Skicka in din fråga

Din fråga ska vara inskickad senast torsdagen veckan innan kommunfullmäktiges sammanträde. Se datum för inlämning ovan.

Du kan skicka in din fråga via e-post till kommunstyrelsen@hedemora.se. Skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden. Förutom frågan ska du uppge ditt för- och efternamn, samt uppgift om vem eller vilka fullmäktigeledamöter som frågan riktar sig till.

Vill du hellre skicka frågan med vanlig post så gör du det till:

Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora

Märk brevet ”Allmänhetens frågestund”. Förutom frågan ska du uppge för- och efternamn, samt uppgift om vem eller vilka fullmäktigeledamöter som frågan riktar sig till.

När du skickar in en fråga till Allmänhetens frågestund så blir din fråga en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Om frågan tas upp på fullmäktige kommer ditt namn och din fråga publiceras på webben tillsammans med övriga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och kan även ses i efterhand. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och uppgifter sparas även för arkivering enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-15