Fortsätt till huvudinnehållet

Klagomål

Miljöenheten på kommunen handlägger klagomål med koppling till lagstiftningen i Miljöbalken.

Syftet är att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljön. I Miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

En anmälan om klagomål enligt Miljöbalken kan till exempel handla om vedeldning, buller, lukt, mögel, låg inomhustemperatur, bristfällig ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler.

Det kan också röra störningar utomhus på exempelvis tomtmark.

 

Innan du gör an anmälan till miljöenheten bör du ha kontaktat den som orsakar störningen enligt ”Det här bör du göra i första hand”

För att ett ärende ska kunna handläggas av miljöenheten krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten ”anmälan av klagomål enligt miljöbalken”.

Om mer utrymme behövs för att beskriva klagomålet går det bra att skicka med lösa blad. Utöver blanketten kan ytterligare underlag för bedömning komma att behövas.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren informeras genom telefonsamtal eller brev om klagomålet.

Miljöenheten begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

Därefter görs en bedömning i ärendet och du som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter.

Kontakta och påpeka störningen för din fastighetsägare eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Fastighetsägaren, eller den som stör, bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i blanketten för ”Anmälan av klagomål enligt Miljöbalken” och skicka den till miljöenheten.

Miljöenheten gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet.

I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren .

Om kommunen bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Om du önskar skicka in klagomålet anonymt kan det innebära att klagomålet inte kan handläggas.

Faktiska förhållanden att någon blir störd och var störning sker måste kunna påvisas. Det går heller inte att driva ett anonymt ärende juridiskt i domstol.

Om du önskar vara anonym får du inte information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27