Fortsätt till huvudinnehållet

Rättigheter för nationella minoriteter

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Huruvida en person tillhör en nationell minoritet baseras på självidentifikation och etnisk förankring i gruppen och bygger helt på frivillighet.

Sveriges fem minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. I Hedemora kommun finns även andra minoriteter och minoritetsspråk representerade. De språken är arabiska, dari, farsi (persiska), kurdiska (sorani och kurmanji), ryska, somaliska, thai, tigrinja och turkiska.

Vad gör Hedemora kommun för nationella minoriteter?

Hedemora stadsbibliotek har litteratur på samtliga nationella minoritetsspråk och då framför allt litteratur riktade mot barn.

Varje år har stadsbiblioteket temaskyltning gällande de nationella minoritetsspråken, oftast i samband med minoritetsfolkens flaggdagar. Då lyfter biblioteket fram den litteratur som finns på och om minoritetsspråket.

Språkundervisning i skolan

Bildningsförvaltningen erbjuder språkundervisning för de nationella minoriteterna.

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till modersmålsundervisning i ämnet.

En romsk elev som kommer till Sverige från ett annat land, kan under vissa förutsättningar ges modersmålsundervisning i två språk. Ett villkor för undervisning är att det finns lärare i ämnet.

Hedemora kommun omfattas inte av utökade skyldigheter

Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet. Hedemora kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

Kommunens intention är ändå att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora

Enligt Hedemora kommuns riktlinje för minoritetspolitiskt arbete bör alla kommunens verksamheter verka för att de nationella minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja möjlighet till detta. I övrigt bör alla verksamheter främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Hedemora kommun.

Läs mer i Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-20