Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunalråden har ordet

Detta är inga lätta beslut att ta

Kommunalråd Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

2023-11-07

Den här veckan kommer vi, tillsammans med Bildningsnämndens ordförande och förvaltningschef, att vara ute och prata med föräldrar och vårdnadshavare i Västerby, Garpenberg och Stjärnsund. Därefter kommer vi också att boka in träffar med föräldrar på de övriga skolorna. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt tar chansen att komma.

Syftet med skolutredningen är inte i första hand att spara pengar, utan att använda pengarna rätt. Framför allt handlar det om att en större andel läggs i undervisningen och mindre på lokaler. Elevantalet sjunker i kommunen och flera skolor har stora renoveringsbehov, vilket skapar stora utmaningar i en liten kommun som Hedemora. Vi behöver använda våra resurser rätt så att alla barn ska få en bra start och goda möjligheter att utvecklas och klara grundskolan med godkända betyg.

Detta är inga lätta beslut att ta. Det gör naturligtvis ont även i oss att göra dessa förändringar, men vi är övertygade om att det är nödvändigt.

När det gäller Västerby skola förekommer det frågor om skicket på skolbyggnaden. En renovering, om det hade varit ett alternativ, skulle ha inneburit att skolan fått hålla stängt under några år under tiden som den pågick.

För övrigt pågår ett förbättringsarbete på många områden i kommunen. Omsorgsnämnden har beslutat att göra en genomlysning av hela verksamheten, vilket är ett resultat av det som har framkommit under sommaren och hösten. Vi hoppas det ska leda till att vi får bättre vägledning kring vad som behöver göras för att våra äldre ska känna sig trygga och få den omsorg som de har rätt till.

Det pågår också flera utbildningsinsatser. Nu på fredag genomförs en presidieutbildning för politiker, förvaltningschefer och sekreterare. Den 21 november genomförs en arbetsmiljöutbildning för alla förtroendevalda i kommunen och den 14 december ska våra registratorer gå en vidareutbildning i offentlighetsprincipen.  

Allt detta tar tid men vi hoppas att ni ska se resultat av det arbete som läggs ner av våra duktiga tjänstepersoner. Vi vill också rikta ett särskilt tack till vår duktiga omsorgspersonal och hoppas att ni snart kommer att märka skillnad.

Vänliga hälsningar

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Kära Hedemorabor,

det har varit några omskakande veckor. Vi står inför stora utmaningar i att organisera och hantera den vård och omsorg som våra kommuninnevånare har rätt till. Omsorgsförvaltningen har under sommaren haft problem att tillsätta vikarier och i samband med det skrevs ett avtal på som inte borde gjorts. Häromdagen framkom det att vår förvaltningschef fört en direkt olämplig mejldiskussion med den berörda vd:n. I det läget fanns ingen annan utväg än att ta henne ur tjänst.

Det är viktigt att processen kring detta sköts på ett respektfullt sätt och att förhandlingarna får genomföras som de ska. Vi förstår att det finns ett allmänintresse kring detta, men tyvärr kan vi inte lämna ut mer information innan den processen är klar.

Under tiden kommer Anna Frisk Gustafsson att tillfälligt ta över förvaltningschefens arbetsuppgifter. Vi kommer även att påbörja rekryteringen av en ny förvaltningschef, men vi vill innan dess få en stund på oss att fundera på om det behövs göras några förändringar i förutsättningarna. Omsorgsförvaltningen är en stor och komplex förvaltning som spänner över stora områden så därför vill vi gärna utvärdera om vi även där kan göra något som underlättar för verksamheten.

Vi inser att vi behöver genomföra en ordentlig genomlysning av hela verksamheten för att säkerställa att vi fattar rätt beslut och kan komma till rätta med de problem som har kommit fram.

Vi vet att vi har en fantastisk personal som gör sitt allra yttersta för att se till att vår verksamhet fungerar. Som politiker har vi ett ansvar att ta fram riktlinjer och stöd som ger personalen de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i en god arbetsmiljö. Det arbetet har redan inletts och kommer att fortsätta nu. Vi hoppas att det finns förståelse för att detta tar tid, men vi lovar att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att driva det arbetet framåt.

Vänliga hälsningar

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Omsorgsförvaltningen

Under sommaren kan vi konstatera att omsorgsförvaltningen haft det besvärligt och svårt på vissa håll och det är oerhört ledsamt för alla men inte minst för våra äldre- och våra brukare som kanske i och med detta inte fått den vård eller omsorg som de så väl förtjänar. Viktigt i sammanhanget är att vi fått rapporterat till oss att det finns enheter som haft det bra i sommar och där det har fungerat bra med både inhyrda konsulter och med ordinarie personal.

Avtalet som är omskrivet i media, tecknades utifrån information från verksamheten, där en bedömning gjordes av situationen som rådde inför sommaren. Verksamheten stod inför en risk att inte klara av sommarens bemanning med ordinarie anställda och de vikarier som fanns till förfogande utan att beordra övertid och dra in semester för den ordinarie personalen. Förvaltningschefen värnade om sina anställda och menade att alla behöver återhämtning och vila. För att lösa situationen fattades beslut om att avropa på ett tidigare upphandlat avtal, detta bedömdes som det bästa alternativet vid den tidpunkten.

Vi har ännu inte klart för oss hur stora merkostnader detta fört med sig men vi kommer att kunna titta på det så snart samtliga fakturor kommit in. Det som är intressant är ju inte totalkostnaden för de inhyrda konsulterna utan det som är intressant är mellanskillnaden från att i stället ha använt ordinarie personal.

Under sommaren har förvaltningschefen identifierat brister i omsorgen, bristerna tillsammans med åtgärdsförslag är nedtecknade i en tjänsteskrivelse som varit i omsorgsnämnden, detta för att få till stånd ett förändringsarbete inom förvaltningen och därmed också komma till rätta med bristerna. Arbetet med att åtgärda bristerna har påbörjats och förvaltningen jobbar intensivt med detta. När det gäller personalbehovet inom omsorgen så är vår ambition och vilja att ha en större grundbemanning i stället för ett stort antal timvikarier.

Olika roller och uppdrag

Politiker och tjänstemän har olika roller och uppdrag i kommunen. Politikernas roll är att styra genom att sätta mål, göra prioriteringar, fördela resurser och följa upp resultat. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna med relevant underlag för deras ställningstagande samt att leda och genomföra verksamheten utifrån de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser.

Under sensommaren har vi reviderat och påbörjat implementering av kommunens styrmodell. Styrmodellen beskriver hur verksamheten leds och styrs. Hur gången är från beslut till vad som ska utföras. Syftet är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Helt enkelt att vi gör det vi har lovat Hedemoraborna.

Kommunikation

I förra veckan antog fullmäktige en ny kommunikationsstrategi som kommer att implementeras.  Den kommer tjäna som en stabil grund framledes avseende kommunens kommunikation både internt och externt. Vi som kommunalråd kommer att under en rubrik på vår hemsida och på vårt intranät att beskriva det arbete som pågår.

Avslutningsvis har vi som kommunalråd, tillsammans med tjänstepersoner identifierat flera områden inom kommunen där vi har påbörjat ett förändringsarbete avseende styrning och stöd. Arbetet kommer vi att göra TILLSAMMANS.

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-07