Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunalråden har ordet

Kommunalråd Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

2024-03-18

Vårsolen värmer och snön smälter och gruset har börjat att sopas undan från våra vägar. Det känns bra och det ger mera energi för att jobba vidare med de utmaningar som kanske inte alltid syns direkt men kommer att ge resultat på sikt.

Arbetet med att implementera styrmodellen som vi har tagit fram fortsätter, och vi ser att det ger resultat. 2023 blev ett tufft år men vi såg i ett tidigt skede att vi behövde agera så att de ekonomiska konsekvenserna inte skulle bli allt för omfattande. Vi beslutade att införa inköpsstopp, prövning av varje tjänst som behövde tillsättas och en allmän försiktighet när det gäller kostnader, detta var åtgärder som vi ser gav resultat och nu ser rapporterna ut att vi kan se ett litet plus tack vare de kapitalinkomster som vi får för året.

Det här är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2024. De ekonomiska utmaningarna finns men vi behöver också titta på hur vi kan utveckla vår kommun så att det blir en ännu mer trivsam kommun som kan växa. Som ett led i det arbetet har vi omorganiserat frågorna som berör lokal och mark och skapat den nya Näringslivs- och Samhällsutvecklingsavdelningen. Den har som en av sina uppgifter att ta fram attraktiva tomter för bostäder och industrier. Vi tror att den nya avdelningen, som ligger direkt under Kommunstyrelseförvaltningen, ska bidra till att vi kan få fram besluten lättare och snabbare.

Det besked som Olympica-skolan lämnade förra veckan att de lägger ner sitt högstadium kommer naturligtvis att påverka arbetet med skolutredningen som återremitterades från fullmäktige. På vilket sätt är svårt att svara på ännu, men vi är säkra på att de barn som berörs kommer att tas väl om hand i den kommunala skolan.

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Återblick 2023 och utmaningar 2024

Det är dags att summera 2023 och blicka tillbaka på det året som har gått. När vi tillträdde i januari så var det en helt ny konstellation i ett nytt samarbete, men med en vilja att göra vad vi kunde för Hedemora kommuns bästa.

Vi var naturligtvis väl medvetna om att vi hade stora utmaningar och det har varit svårt ibland, men när vi ser tillbaka så har det hänt en hel del.

Några exempel:

    • Vi har tagit beslut om att påbörja arbetet med Kallbadhuset, vi avsatte 2 miljoner i somras för att påbörja rivningen och under 2024 ska arbetet fortsätta med att bygga upp Kallbadhuset enligt den plan som tagits fram.

    • Simhallen, där har vi begärt att få fram ett förslag som innebär att vi kan bygga en bassäng parallellt med den gamla bassängen så att kostnaderna blir rimliga men att vi ändå kan få till en fungerande bassäng.

    • Ungdomens Hus, där har vi nu fått fram ett förslag på att det ska inrymmas i Vasahallen, vi hoppas nu att det ska bli en bra plats för våra unga att ha sin verksamhet.

    • Kommunen har nu tagit över Bowlingen, ett beslut som vi tror kommer att gynna verksamheten

Omsorgen har haft ett besvärligt år. Med det arbete som har påbörjats är vi övertygade om att de problem vi såg i somras inte kommer att upprepas. Det kommer naturligtvis att ta tid, och kräva ett stort arbete, men vi är övertygade om att det kommer bli bra.

Skolan, här har vi ett stort antal frågor som behöver lösas. Vi lade fram skolutredningen på fullmäktige i december. Den återremitterades eftersom vi ser att vi behöver sammanställa de synpunkter som kom in på möten med föräldrarna samt att vi ska titta på de synpunkter som oppositionen har skickat med. Men vi behöver fortsätta att arbeta med de utmaningar som finns för att säkerställa att våra barn och unga får den utbildning som krävs för en bra start i sitt arbetsliv.

Det pågår mycket bra arbete av våra kommunanställda, Ungdomsstödjare som gör ett fantastiskt jobb, Näringsliv som genomför intressanta möten och kontakter med företagen, Hemtjänst och omsorgspersonal som tar hand om våra äldre och lärare och skolpersonal som ser till att barnen får utbildning.

Detta och mycket mer har vi arbetat med under året. Vi kommer att fortsätta att utveckla och driva det viktiga arbete som pågår och när vi nästa år tittar tillbaka på 2024 är vi övertygade om att vi har tagit flera steg framåt i kommunen.

Det är lätt att enbart se problemen, men vi får inte glömma bort alla positiva saker som händer. Tack för ett fantastiskt och lärorikt 2023, nu jobbar vi vidare för ett utmanande men positivt 2024.

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Extra kommunfullfäktige

På tisdagskvällen hade vi ett extrainsatt kommunfullmäktige där vi äntligen kunde klubba budgeten för 2024. Efter en krävande höst känns det skönt att vi vet riktningen för vårt arbete under det kommande året. Det gäller både oss kommunalråd och alla andra i kommunen.

Med det vill vi önska alla Hedemorabor en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Detta är inga lätta beslut att ta

Den här veckan kommer vi, tillsammans med Bildningsnämndens ordförande och förvaltningschef, att vara ute och prata med föräldrar och vårdnadshavare i Västerby, Garpenberg och Stjärnsund. Därefter kommer vi också att boka in träffar med föräldrar på de övriga skolorna. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt tar chansen att komma.

Syftet med skolutredningen är inte i första hand att spara pengar, utan att använda pengarna rätt. Framför allt handlar det om att en större andel läggs i undervisningen och mindre på lokaler. Elevantalet sjunker i kommunen och flera skolor har stora renoveringsbehov, vilket skapar stora utmaningar i en liten kommun som Hedemora. Vi behöver använda våra resurser rätt så att alla barn ska få en bra start och goda möjligheter att utvecklas och klara grundskolan med godkända betyg.

Detta är inga lätta beslut att ta. Det gör naturligtvis ont även i oss att göra dessa förändringar, men vi är övertygade om att det är nödvändigt.

När det gäller Västerby skola förekommer det frågor om skicket på skolbyggnaden. En renovering, om det hade varit ett alternativ, skulle ha inneburit att skolan fått hålla stängt under några år under tiden som den pågick.

För övrigt pågår ett förbättringsarbete på många områden i kommunen. Omsorgsnämnden har beslutat att göra en genomlysning av hela verksamheten, vilket är ett resultat av det som har framkommit under sommaren och hösten. Vi hoppas det ska leda till att vi får bättre vägledning kring vad som behöver göras för att våra äldre ska känna sig trygga och få den omsorg som de har rätt till.

Det pågår också flera utbildningsinsatser. Nu på fredag genomförs en presidieutbildning för politiker, förvaltningschefer och sekreterare. Den 21 november genomförs en arbetsmiljöutbildning för alla förtroendevalda i kommunen och den 14 december ska våra registratorer gå en vidareutbildning i offentlighetsprincipen.

Allt detta tar tid men vi hoppas att ni ska se resultat av det arbete som läggs ner av våra duktiga tjänstepersoner. Vi vill också rikta ett särskilt tack till vår duktiga omsorgspersonal och hoppas att ni snart kommer att märka skillnad.

Vänliga hälsningar

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Kära Hedemorabor,

det har varit några omskakande veckor. Vi står inför stora utmaningar i att organisera och hantera den vård och omsorg som våra kommuninnevånare har rätt till. Omsorgsförvaltningen har under sommaren haft problem att tillsätta vikarier och i samband med det skrevs ett avtal på som inte borde gjorts. Häromdagen framkom det att vår förvaltningschef fört en direkt olämplig mejldiskussion med den berörda vd:n. I det läget fanns ingen annan utväg än att ta henne ur tjänst.

Det är viktigt att processen kring detta sköts på ett respektfullt sätt och att förhandlingarna får genomföras som de ska. Vi förstår att det finns ett allmänintresse kring detta, men tyvärr kan vi inte lämna ut mer information innan den processen är klar.

Under tiden kommer Anna Frisk Gustafsson att tillfälligt ta över förvaltningschefens arbetsuppgifter. Vi kommer även att påbörja rekryteringen av en ny förvaltningschef, men vi vill innan dess få en stund på oss att fundera på om det behövs göras några förändringar i förutsättningarna. Omsorgsförvaltningen är en stor och komplex förvaltning som spänner över stora områden så därför vill vi gärna utvärdera om vi även där kan göra något som underlättar för verksamheten.

Vi inser att vi behöver genomföra en ordentlig genomlysning av hela verksamheten för att säkerställa att vi fattar rätt beslut och kan komma till rätta med de problem som har kommit fram.

Vi vet att vi har en fantastisk personal som gör sitt allra yttersta för att se till att vår verksamhet fungerar. Som politiker har vi ett ansvar att ta fram riktlinjer och stöd som ger personalen de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i en god arbetsmiljö. Det arbetet har redan inletts och kommer att fortsätta nu. Vi hoppas att det finns förståelse för att detta tar tid, men vi lovar att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att driva det arbetet framåt.

Vänliga hälsningar

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S)

Omsorgsförvaltningen

Under sommaren kan vi konstatera att omsorgsförvaltningen haft det besvärligt och svårt på vissa håll och det är oerhört ledsamt för alla men inte minst för våra äldre- och våra brukare som kanske i och med detta inte fått den vård eller omsorg som de så väl förtjänar. Viktigt i sammanhanget är att vi fått rapporterat till oss att det finns enheter som haft det bra i sommar och där det har fungerat bra med både inhyrda konsulter och med ordinarie personal.

Avtalet som är omskrivet i media, tecknades utifrån information från verksamheten, där en bedömning gjordes av situationen som rådde inför sommaren. Verksamheten stod inför en risk att inte klara av sommarens bemanning med ordinarie anställda och de vikarier som fanns till förfogande utan att beordra övertid och dra in semester för den ordinarie personalen. Förvaltningschefen värnade om sina anställda och menade att alla behöver återhämtning och vila. För att lösa situationen fattades beslut om att avropa på ett tidigare upphandlat avtal, detta bedömdes som det bästa alternativet vid den tidpunkten.

Vi har ännu inte klart för oss hur stora merkostnader detta fört med sig men vi kommer att kunna titta på det så snart samtliga fakturor kommit in. Det som är intressant är ju inte totalkostnaden för de inhyrda konsulterna utan det som är intressant är mellanskillnaden från att i stället ha använt ordinarie personal.

Under sommaren har förvaltningschefen identifierat brister i omsorgen, bristerna tillsammans med åtgärdsförslag är nedtecknade i en tjänsteskrivelse som varit i omsorgsnämnden, detta för att få till stånd ett förändringsarbete inom förvaltningen och därmed också komma till rätta med bristerna. Arbetet med att åtgärda bristerna har påbörjats och förvaltningen jobbar intensivt med detta. När det gäller personalbehovet inom omsorgen så är vår ambition och vilja att ha en större grundbemanning i stället för ett stort antal timvikarier.

Olika roller och uppdrag

Politiker och tjänstemän har olika roller och uppdrag i kommunen. Politikernas roll är att styra genom att sätta mål, göra prioriteringar, fördela resurser och följa upp resultat. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna med relevant underlag för deras ställningstagande samt att leda och genomföra verksamheten utifrån de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser.

Under sensommaren har vi reviderat och påbörjat implementering av kommunens styrmodell. Styrmodellen beskriver hur verksamheten leds och styrs. Hur gången är från beslut till vad som ska utföras. Syftet är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Helt enkelt att vi gör det vi har lovat Hedemoraborna.

Kommunikation

I förra veckan antog fullmäktige en ny kommunikationsstrategi som kommer att implementeras.  Den kommer tjäna som en stabil grund framledes avseende kommunens kommunikation både internt och externt. Vi som kommunalråd kommer att under en rubrik på vår hemsida och på vårt intranät att beskriva det arbete som pågår.

Avslutningsvis har vi som kommunalråd, tillsammans med tjänstepersoner identifierat flera områden inom kommunen där vi har påbörjat ett förändringsarbete avseende styrning och stöd. Arbetet kommer vi att göra TILLSAMMANS.

Lennart Mångs (M) och Anna Maria Stenberg Carlsson (S

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-18