Fortsätt till huvudinnehållet

Strandskyddsdispens

Strandskydd

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

 • bygga nya byggnader
 • andra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl.

Några exempel på särskilda skäl är:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

 

Vill du ansöka om dispens?

Det är i de flesta fall miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. Om du får dispens ska denna först granskas av Länsstyrelsen.

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänst strandskyddsdispens

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-10