Fortsätt till huvudinnehållet

Vinterväghållning i Hedemora kommun

Det finns många mil vägar i kommunen som ska hållas framkomliga. Under vintern sköter olika aktörer snöröjningen i kommunens områden och ansvarar för olika vägar.

Vi inhämtar dagligen rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd.

Snöröjningen på våra öppningsgator, samt gång- och cykelvägar börjar när snödjupet är 4 centimeter. På parkeringsplatser, torg och bostadsgator börjar snöröjningen då snödjupet är ca 8 centimeter.

Öppningsgatorna bör vara snöröjda före kl. 07.00 och parkeringsplatserna före kl. 9.00.

Vi prioriterar först centrumområdet och de centrala busshållplatserna samt de större gatorna, bl.a. Åsgatan, Gussarvsgatan, Brunnsjögatan, Bergslagsgatan, Åkargatan och Sätervägen. Därefter snöröjes det övriga vägnätet.

Gångbanor (trottoarer) som byggs om till gång- och cykelbanor snöröjs fortsättningsvis av kommunen.

Enligt lokala föreskrifter skall fastighetsinnehavaren inom detaljplanelagt område sköta gångbanorna genom att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Det finns kross att hämta på parkeringen vid ishallen. Obs! ingen hämtning av sand/kross vid Lien. Vid ishallen får man hämta max tre hinkar, kan vara bra att ta med spade och ev. spett. Man får bara hämta om man ska sanda sin egen trottoar. Ta med hink!

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Fastighetsinnehavaren skall ta bort gräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Åläggande om gångbanerenhållningen, renhållningslagen har ersatts av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Se övergångsbestämmelser .

Tillsynsmyndighet är Hedemora kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Kommunen har även möjlighet att nyttja gångbanor för uppläggning av snövallar. Istället för att lägga plogvallen på körbanan och få en smal körbana och en smal gångbana så kan kommunen ploga igen en gångbana för att skapa ett bredare utrymme där biltrafik och gångtrafik blandas, detta bedöms från fall till fall och gäller främst i villaområden. Ibland hänvisas då all gångtrafik till ena sidans gångbana som då skall hållas öppen för gående. Trafiksäkerheten får dock inte försämras för de gående.

Det finns kross att hämta på parkeringen vid ishallen.

Vid ishallen får man hämta max tre hinkar, kan vara bra att ta med spade och ev. spett. Man får bara hämta om man ska sanda sin egen trottoar. Ta med hink! Enligt lokala föreskrifter skall fastighetsinnehavaren inom detaljplanelagt område sköta gångbanorna genom att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.

I övriga tätorter, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg och på enskilda vägar är det vägföreningar och vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen.

Om du vill veta vilken förening som sköter vägen eller komma i kontakta den kan du ringa Lantmäteriets kontaktcenter 0771-63 63 63.

Trafikverket har skötselansvaret över läns- och riksvägarna och de sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket. Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. De sköter också rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler.

Se vem som sköter vägarna i Hedemora och övriga Dalarna på Trafikverkets webbplats.
Vilken entreprenör sköter din väg i Dalarnas län – Trafikverket

Vid halkbekämpning skall i möjligaste mån makadam (krossat stenmaterial) användas på gator, gång- och cykelvägar och gångbanor. Vid isiga vägbanor kan i nödfall saltinblandat grus användas.

Vi strävar efter att minska saltanvändningen.

Det är i de flesta fall kommunens skyldighet att ta bort den upplogade snövallen. Men det finns en viktig omständighet som också beaktas och som gynnar kommunen i egenskap av väghållare. Det är att borttagande av vallen inte anses som en prioriterande åtgärd utan detta får ske när det tidsmässigt är möjligt. Vallen behöver alltså inte tas bort i direkt anslutning till snöröjningen.

Innebörden i väghållarens åtagande misstolkas ofta och man tror att snövallen omedelbart måste undanforslas i direkt anslutning till snöröjningen, men detta kan dock ske först när lediga resurser finns tillgängliga. Åtgärder med högre prioritet utförs före. Hit hör t. ex. att snöröja gatunätet, halkbekämpa viktiga avsnitt, öppna för övergångsställen, passager, trappor samt att frilägga vid busshållplatser. Dessa prioriterade åtgärder tar i regel 1-3 arbetsdagar att utföra beroende av snömängden.

Bortforsling av snö sker när framkomligheten eller sikten blir nedsatt och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Det är förbjudet att anbringa snödepåer eller dylikt inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för offentlig plats såsom gator och grönområden. Fastighetsägare hänvisas till Hamre Återvinningscentral för deponering av snömassor.

Det finns inga krav på tillstånd för att lägga upp snö, däremot kan man se denna tabell som en rekommendation. Den snö som läggs upp vid Brunnsjön kommer från villaområdena Solliden, Åhangen, Svedjan, ev Västkusten och Haggården.

Den mest trafikerade gatan på den sidan av järnvägen har en årsdygnsmedeltrafik av ca 3200 fordon vilket är en bra bit under den rekommenderade nivån i tabellen nedan.

Hedemora kommuns bedömning är att i första hand så ska man köra snö till ”snötippen” i Hamre, men vi förstår att det är problem med transport och flöde genom centrum.
Så en alternativ plats för snön från villaområdena är planen vid Brunnsjön.

Vår bedömning är att det finns inget formellt fel i upplägget.

SAKNAS EN TABELL HÄR

Snö klassas som avfall i och med miljöbalkens definition: ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (Miljöbalken (MB) 15 kap. 1 §). Eftersom snö dels innehåller föroreningar i huvudsak från trafik och dels eftersom syftet med snöröjning är att göra sig av med snön klassas snö som avfall.

Uppläggning av snö är (trots dess status som avfall) inte tillståndspliktigt då en snödeponi inte uppfyller de varaktighetskriterier som gäller för deponier (5 § Avfallsförordningen). Om snön däremot läggs upp på en ”anläggning” med exempelvis hårda ytor och rening av smältvattnet kan det falla in under tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MB 9 kap. 6 eller 12 §.

De föroreningar som förekommer i snö i städer är huvudsakligen suspenderat material och metaller som binder till det suspenderade materialet. Den enskilt viktigaste faktorn för hur förorenad snö är i en stad är hur många fordon som passerar snön varje dag. Ju fler fordon på vägen per dag desto mer föroreningar i snön. Mängden suspenderat material i snö kan gå från i stort sett ingenting till 0,5 -1 viktprocent beroende på hur tungt trafikerad vägen som snön ligger bredvid är. Reinosdotter m.fl. (2007) har tagit fram ett förslag, som Bohlin (2012) till viss del reviderade på grund av ny lagstiftning, på hur man bör hantera snö från vägar med olika mycket trafik.

Sandupptagning av vintersanden utföres på samtliga hårdgjorda ytor efter vinterperiodens slut, med start tidigast i mitten av april månad. Centrumdelen skall vara färdigställd senast den 30 april. Vattning av de hårdgjord ytorna skall ske vid torrt väglag innan sandupptagning får ske. Information om sandupptagning ges på kommunens hemsida och genom annonsering i den lokala dagspressen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-23