Fortsätt till huvudinnehållet

Vinterväghållning i Hedemora kommun

Det finns många mil vägar i kommunen som ska hållas framkomliga. Under vintern sköter olika aktörer snöröjningen i kommunens områden och ansvarar för olika vägar.

Frågor och svar

1. Hur fungerar snöröjningen?

Vi inhämtar dagligen rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd.

  • Snöröjningen på våra huvudgator, samt gång- och cykelvägar börjar när snödjupet är 4 centimeter.
  • På parkeringsplatser, torg och bostadsgator börjar snöröjningen då snödjupet är ca 8 centimeter.

Huvudgatorna bör vara snöröjda före kl. 07.00 och parkeringsplatserna före kl. 9.00.

Vi prioriterar centrum och de centrala busshållplatserna samt de större gatorna: Åsgatan, Gussarvsgatan, Brunnsjögatan, Bergslagsgatan, Åkargatan och Sätervägen. Därefter snöröjs det övriga vägnätet.

Gångbanor (trottoarer) som byggs om till gång- och cykelbanor snöröjs fortsättningsvis av kommunen.

I övriga tätorter, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg och på enskilda vägar är det vägföreningar och vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen. Se mer info längre ner på sidan.

2. Vem snöröjer gångbanorna?

Fastighetsägare inom planlagda områden måste snabbt ta bort snö och is från trottoarer för att förhindra problem för fotgängare. Vid halka ska fastighetsägaren sanda eller vidta andra åtgärder för att minska halkrisken. Det finns kross att hämta vid ishallens parkering. Obs! ingen hämtning av sand/kross vid Lien. Du får hämta max tre hinkar. Ett tips är att, förutom hink, ta med spade och eventuellt ett spett. Sanden får endast användas för att sanda din egen trottoar.

Fastighetsägaren ska också:

  • städa bort sanden från trottoaren efter vintern.
  • ta bort ogräs och skräp från trottoaren.

Regler för gaturenhållning och renhållning av trottoarer styrs av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Hedemora kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning övervakar att reglerna följs.

3. Varför ligger det plogvallar på gångbanorna ibland?

Ibland använder kommunen gångbanor för att lägga snövallar. Istället för att lägga plogvallen på körbanan och få en smal körbana och en smal gångbana så kan kommunen ploga igen en gångbana för att skapa ett bredare utrymme där biltrafik och gångtrafik blandas. Detta bedöms från fall till fall och gäller främst i villaområden. Ibland hänvisas fotgängare till ena sidans gångbana som hålls öppen. Trafiksäkerheten får dock inte försämras för de gående.

4. Var kan jag hämta sand?

Det finns kross att hämta på parkeringen vid ishallen. Du får hämta max tre hinkar. Ett tips är att, förutom hink, ta med spade och eventuellt ett spett. Sanden får endast användas för att sanda din egen trottoar.

Fastighetsägare inom planlagda områden måste snabbt ta bort snö och is från trottoarer för att förhindra problem för fotgängare. Vid halka ska fastighetsägaren sanda eller vidta andra åtgärder för att minska halkrisken.

5. Snöröjning Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg

I övriga tätorter, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg och på enskilda vägar är det vägföreningar och vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen.

För att komma i kontakt med den förening som sköter en viss väg kan du ringa Lantmäteriets kontaktcenter 0771-63 63 63.

6. Snöröjning på läns- och riksvägar

Trafikverket ansvarar för vinterväghållningen av läns- och riksvägar. De sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket. Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. De sköter också rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler.

På Trafikverkets webbplats kan du se vem som sköter vägarna i Hedemora och övriga Dalarna: Så sköter vi vägarna i Dalarnas län (trafikverket.se)

7. Hur sköts halkbekämpningen?

Vid halkbekämpning skall i möjligaste mån makadam (krossat stenmaterial) användas på gator, gång- och cykelvägar och gångbanor. Vid särskilt isiga vägbanor kan saltblandat grus ibland användas.

Vi strävar efter att minska användningen av salt.

8. Plogvallar vid infarter till fastigheter

Kommunen är, oftast, ansvarig för att ta bort upplogade snövallar, men det görs inte alltid direkt efter snöröjningen. Borttagning av snövallen har inte högsta prioritet utan sker när det finns tid och resurser. Det är en vanlig missuppfattning att snövallar måste tas bort direkt efter snöröjning, men andra åtgärder prioriteras först. Dessa inkluderar att röja gatorna, bekämpa halka på viktiga ställen, göra övergångsställen och passager tillgängliga, samt att frilägga busshållplatser. Beroende på mängden snö kan dessa prioriterade uppgifter ta 1-3 arbetsdagar att slutföra.

9. När tas snöhögar/snövallar bort?

Snö tas bort när den hindrar framkomlighet eller sikt och när snömängden påverkar trafiksäkerheten negativt. Det är inte tillåtet att lägga upp snödepåer i områden där kommunen ansvarar för offentliga platser som gator och parker. Fastighetsägare som behöver bli av med snö kan istället lämna den på Hamre Återvinningscentral.

10. Var läggs all bortforslad snö?

Det finns inga formella krav på tillstånd för att lägga upp snö, men det finns rekommendationer att följa.

Hedemora kommun rekommenderar i första hand att köra snön till ”snötippen” i Hamre. Dock förstår kommunen att det kan vara problem med transport och trafikflöde genom centrum. Därför är planen vid Brunnsjön en alternativ plats för snön från villaområdena Solliden, Åhagen, Svedjan, samt eventuellt Västkusten och Haggården.

Den mest trafikerade gatan i området har en årsdygnsmedeltrafik på cirka 3200 fordon, vilket är under den rekommenderade nivån.

Kommunens bedömning är att det inte finns några formella problem med detta upplägg.

Snö klassas som avfall i och med miljöbalkens definition: ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (Miljöbalken (MB) 15 kap. 1 §). Eftersom snö dels innehåller föroreningar i huvudsak från trafik och dels eftersom syftet med snöröjning är att göra sig av med snön klassas snö som avfall.

Uppläggning av snö är (trots dess status som avfall) inte tillståndspliktigt då en snödeponi inte uppfyller de varaktighetskriterier som gäller för deponier (5 § Avfallsförordningen). Om snön däremot läggs upp på en ”anläggning” med exempelvis hårda ytor och rening av smältvattnet kan det falla in under tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MB 9 kap. 6 eller 12 §.

De föroreningar som förekommer i snö i städer är huvudsakligen suspenderat material och metaller som binder till det suspenderade materialet. Den enskilt viktigaste faktorn för hur förorenad snö är i en stad är hur många fordon som passerar snön varje dag. Ju fler fordon på vägen per dag desto mer föroreningar i snön. Mängden suspenderat material i snö kan gå från i stort sett ingenting till 0,5 -1 viktprocent beroende på hur tungt trafikerad vägen som snön ligger bredvid är. Reinosdotter m.fl. (2007) har tagit fram ett förslag, som Bohlin (2012) till viss del reviderade på grund av ny lagstiftning, på hur man bör hantera snö från vägar med olika mycket trafik.

11. Sandupptagning

Upptagning av sanden på gator, parkeringar och torg utförs efter vinterns slut, med start tidigast i mitten av april. Centrum skall vara färdigställt senast den 30 april. Vattning skall ske vid torrt väglag innan sandupptagningen. Information om sandupptagning ges på kommunens hemsida och genom annonsering i lokaltidningar.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-23