Fortsätt till huvudinnehållet

Samhällsplanering

Samhällsplanering syftar till att utveckla, förändra och bevara vår miljö på ett hållbart sätt.

Planeringen ska skapa förutsättningar för goda boendemöjligheter, en välfungerande infrastruktur och ett utvecklat näringsliv.

Med god planering kan vi säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara och utvecklas på ett varsamt sätt samt att den byggda miljön anpassas till ett förändrat klimat.

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och att dagens behov uppfylls utan att äventyra eller försvåra framtida behov. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser.

I planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra genom ett öppet och demokratiskt tillvägagångssätt. Under dess gång har du som medborgare möjlighet att komma med idéer, synpunkter och påverka hur vår omgivning ska se ut i framtiden.

Målet är en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och hållbar livsmiljö.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27