Fortsätt till huvudinnehållet

Miljö och hälsa

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet.

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver hälsoskyddsarbetet. Hälsoskyddsarbetet regleras framför allt av miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Vi bedriver tillsyn över verksamheter och lokaler där allmänheten vistas. Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet, till exempel efter klagomål från allmänheten. Även bostäder omfattas av hälsoskyddsarbetet.

Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-27