Fortsätt till huvudinnehållet

Förorenad mark

Ett område anses förorenat när halterna av ett ämne är högre än de naturliga bakgrundshalterna i området. Föroreningar kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

I Sverige finns det idag cirka 85 000 områden med känd eller misstänkt förorening, av dessa ligger ca 300 i Hedemora kommun.

Områdena har identifierats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och gamla bensinstationer, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Förorenade områden kan innebära stora risker för människors hälsa, naturresurser och biologisk mångfald på kort eller lång sikt. Det är därför viktigt att utreda vilka förorenade eller misstänkta områden som finns. I det arbetet ser man även över hur föroreningarna ska hanteras. I kommunen finns flera planerade saneringsarbeten av förorenade områden.

 

Många förorenade områden finns markerade i karta över förorenade områden, EBH-kartan Sverige.

Att en fastighet är med i databasen behöver inte betyda att den är förorenad. Det anger endast att en verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar finns eller har funnits på fastigheten.

Provtagning behövs för att avgöra om området verkligen är förorenat. Kartan finns på Länsstyrelsens hemsida. Observera att kartan inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden.

Här kan du läsa mer om förorenade områden i Dalarnas län:

Länsstyrelsen – Förorenade områden

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena.

Detta gäller både i och under befintliga byggnader och i marken i övrigt. Problem kring förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande.

Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

En ansvarsutredning ska göras av tillsynsmyndigheten (i de flesta fall kommunens miljönämnd) för att ta reda på om det finns någon som är ansvarig för att helt eller delvis bekosta markundersökningar eller åtgärder.

Därefter bedöms det om det är skäligt att den/de ansvariga ska undersöka fastigheten. Ansvarsutredningen görs därför innan man påbörjar de miljötekniska markundersökningarna.

Verksamhetsutövarens ansvar

Som utgångspunkt är det den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen som är ansvarig enligt miljöbalkens bestämmelser. Den ansvarige är alltså vanligtvis ett företag i någon form som bedrivit verksamhet på platsen.

Ansvaret kan innebära skyldighet att betala åtminstone en del av kostnaderna för eventuella undersökningar och åtgärder.

Fastighetsägarens ansvar

Under vissa förutsättningar kan en fastighetsägare bli ansvarig trots att det inte är fastighetsägaren själv som har orsakat föroreningen. Följande förutsättningar ska då vara uppfyllda:

  • Det finns inte någon ansvarig verksamhetsutövare eftersom företaget som bedrivit verksamhet på platsen inte finns längre.
  • Fastighetsägaren har förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 (då ansvarsreglerna i miljöbalken började gälla).
  • Fastighetsägaren har vid förvärvet känt till, eller borde ha känt till, att fastigheten var förorenad. När det gäller en ”vanlig” bostadsfastighet så ska man ha känt till föroreningen vid förvärvet för att kunna bli ansvarig.

Fastighetsägare som verksamhetsutövare

En fastighetsägare kan komma att räknas som verksamhetsutövare, trots att ursprunget till föroreningen på fastigheten beror på någon annan. Denna situation kan uppstå om:

  • Fastighetsägaren utför arbeten i ett förorenat område och förvärrar situationen. Schaktning kan öka risken för att någon exponeras för föroreningarna eller att föroreningarna sprids. Den som utför markarbeten i ett förorenat område löper därför risk att bli ansvarig även om området i orört skick inte medfört samma ansvar.
  • Det förvaras avfall eller kemikalier på fastigheten som kan läcka ut och förorena miljön. Detta kan klassas som en pågående miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att den nuvarande fastighetsägaren betraktas som verksamhetsutövare, även om avfallet/ kemikalierna fanns där när fastigheten förvärvades.

När ansvarig saknas

Om ingen ansvarig finns kan undersökningar och åtgärder i vissa fall helt eller delvis finansieras med statliga medel. I första hand är det platser med riskklass 1 som kan finansieras med statliga medel

En sanering kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför är du skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera eller genomföra andra åtgärder inom ett förorenat område.

Anmälan ska göras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst sex veckor innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig.

Ladda ner blankett för din anmälan via vår e-tjänst:  Anmälan om efterbehandling av förorenat område

 

 

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27