Fortsätt till huvudinnehållet

Husdjur och djurhållning

Om du äger djur måste du ta hand om dem så att de inte stör grannar och andra i området. Här kan du läsa om vilket ansvar du har som djurägare, men också vilka regler som gäller för vilda djur och störningar de kan orsaka, såsom råttor och råkor.

I Hedemora kommun får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Du kan även begrava djuret på en annan plats i naturen om du har markägarens tillstånd. Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa.

Tänk på detta vid en jordbegravning, då bör det inte uppstå några problem:

 • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Det bör minst vara 1 meter till högsta grundvattennivå från gravens botten. Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast?
 • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen, minst 1 meter och 1,5 meter om djuret är stort.
 • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp, samt en eventuell brunns täthet etcetera. Men 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund.

Känner du dig osäker så kontakta Hedemora kommun och beskriv platsen du har tänkt. Det är lättare att vara tydlig med skyddsavstånd om vi vet något om djurets storlek, jordtyp, lutning och närhet till brunnar.

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt.

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av hästdjur får endast ske på en plats som kommunen bedömt som möjlig och du behöver därför anmäla din nedgrävning.

Blankett för anmälan hittar du här: Tjänster – Hedemora kommun

I Hedemora kommun är det förbjudet att gräva ner lantbruksdjur. Observera att du inte heller får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen.

Döda lantbruksdjur ska hämtas av godkänt insamlingsföretag, till exempel Svensk Lantbrukstjänst, och föras till en anläggning som godkänts av Jordbruksverket. Kontakta länsstyrelsen för information om vilka företag som är godkända transportörer.

I väntan på borttransport ska döda djur förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk. Till exempel ska du förvara det döda djuret så att vilda djur inte kommer åt dem. De ska också hållas åtskilda från levande djur, så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa.

Allt från djurriket som inte räknas som livsmedel och som ännu inte har bearbetats till någon produkt kallas för animaliska biprodukter. Exempel är döda djur, ull, äggskal, fjädrar, matavfall och naturgödsel.

För att förebygga smittspridning finns särskilda regler för hur animaliska biprodukter ska hanteras. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats

I Hedemora kommun ska din hund vara kopplad:

 • på försäljningsplats medan torghandel pågår
 • på lekplatser
 • på offentliga badplatser, under tiden 1 juni – första september varje år
 • på idrottsanläggningar och markerade motionsspår
 • samt under tiden fr.o.m den 1 april t o m den 30 september i park eller plantering

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad, skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på kyrkogårdar.

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: gator, torg, gångvägar, parkeringsplatser, parker samt lekplatser och offentliga badplatser.

Upplockningsskyldigheten gäller även för järnvägsstationen i Hedemora jämte bussuppställningsområdet,  markerade motionsspår, idrottsanläggningar samt området vid Vasahallen.

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Nya regler börjar gälla 2023-01-01 där Statens jordbruksverk ska föra register över både hund och kattägare. Ägaren ska registrera sitt ägarskap i detta register.

 

Katter har rätt att röra sig fritt

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt. Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Miljöbalken gäller för alla och för allt som kan påver­ka hälsan och miljön negativt. I miljö­balkens förordning om miljö­farlig verksamhet och hälsoskydd står det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Det innebär till exempel att

 • grannar inte ska störas av ihållan­de hundskall
 • hund eller katt inte ska förorena på lek­platser, gångbanor eller planterade gräsmattor, tätortsnära skogar och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som ägare till hund eller katt ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden eller katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

För att det inte ska uppstå problem för grannar och andra som bor nära måste du ha tillstånd av miljönämnden för att hålla vissa typer av djur i Hedemora. Dessa djur kräver tillstånd:

 • orm

Kontakta ägaren om du störs av husdjur som till exempel hundar eller katter. När det gäller vilda djur är det i första hand fastighetsägarens ansvar att förebygga och åtgärda eventuella problem, genom att till exempel hålla rent för att undvika skadedjur eller göra det svårt för fåglar att bygga bo.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-20