Fortsätt till huvudinnehållet

Egenkontroll av hygienisk verksamhet

Om du driver en hygienisk verksamhet har du ansvar att kontrollera den enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Egenkontrollerna ska minska riskerna för att dina kunder ska bli sjuka eller drabbas av allergi. Kontrollerna ska även minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Ansvarsfördelning och lämpliga rutiner för skötsel och kontroll är exempel på viktiga verktyg som underlättar för en verksamhetsutövare att bedriva sin verksamhet så att miljöbalken efterlevs

 • Ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare i de fall flera verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig verksamhet ”under samma tak”.
 • Ansvarsfördelning bland personalen som tydligt anger vem som ansvarar för vad.
 • Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan en verksamhetsutövare och en eventuell fastighetsägare.
 • Rutiner för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning.
 • Rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt kontroll av åtgärderna.
 • Rutiner för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar.
 • Rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.
 • Rutiner för att kontrollera att de kosmetiska och hygieniska produkter samt medicintekniska produkter som används uppfyller gällande bestämmelser.
 • Fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av verksamhetens risker från hälso- och miljösynpunkt.
 • Rutiner för hantering av kemiska ämnen. Kontroll av förbrukningen av kemiska produkter och överväganden för att tillämpa produktvalsprincipen, se vidare Miljöbalkens hänsynsregler. Med kunskap om använda kemikalier kan de hälso- och miljömässiga skälen för utbyte, liksom arbetsmiljöskäl, beaktas.
 • Rutiner för kontroll av avfallshanteringen.

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska du upprätta rutiner och vidta åtgärder för att minska riskerna. Riskbedömningen ska även omfatta rutin vid allvarlig incident eller olycksfall.

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i verksamheten som är ansvariga för de frågor som regleras av miljöbalken. Om det finns flera verksamheter i lokalerna bör det finnas uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan er. Ni bör även ha en tydlig ansvarsfördelning mellan er och fastighetsägaren.

Verksamhetens egenkontroll ska vara dokumenterad och kunna visas upp på begäran av miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen. Riskbedömning, ansvarsfördelning, rutiner, resultat av undersökningar samt vidtagna åtgärder ska ingå.

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-27