Fortsätt till huvudinnehållet

Användning av kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All din personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. 

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning

Miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö, innebär att det ska finnas förutsättningar att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen.

Produktvalsprincipen, eller substitutionsprincipen, som finns i miljöbalken (2 kap. 4 §) innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter.

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

Företagarens ansvar

Kemikalielagstiftning REACH är EU-gemensam och gäller sedan 2007. Lagstiftningen är omfattande och ställer ett stort ansvar på företagen jämfört med tidigare lagstiftning. REACH står för ”Registrering, Utvärdering, Godkännande och Begränsning av kemikalier”.

 

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor när de släpps ut på marknaden av primärleverantörer, det vill säga både tillverkare och importörer.

Frågor inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde kan ställas till om svaret på frågan inte går att hitta på Kemikalieinspektionens webbplats.

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn när det gäller arbetsmiljöfrågor och risker för arbetstagarna kopplat till användning av kemikalier. De krav på arbetsmiljö i REACH som Arbetsmiljöverket ansvarar för ska följas upp av arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet precis som kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöverket ska bland annat kontrollera att rekommendationer i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier följs när det gäller arbetsmiljöåtgärder

Länsstyrelsen och kommunen

Länsstyrelsen och kommunen ansvarar för följande uppgifter när det gäller deras tillsynsobjekt inom miljöfarlig verksamhet:

Kontrollera hanteringen inom verksamheten (förutom utsläppande på marknaden) av kemikalier. Det betyder bland annat att se till riskhanteringsåtgärder som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier tillämpas och att förbjudna ämnen inte används

Det handlar om ämnen som kan vara cancerframkallande, skadliga för arvsmassan, skadliga för fortplantningsförmågan (så kallade CMR-ämnen), hormonstörande eller allergiframkallande.

En vara kan bestå av flera olika slags material, som till exempel plast, läder, metall och textilier. Alla dessa material innehåller kemikalier eller är på något vis behandlade med kemikalier.

Kandidatförteckningen är en lista över dessa farliga ämnen. Nya ämnen till kandidatförteckningen läggs till efterhand, förteckningen uppdateras för närvarande två gånger per år.

Länk till Kandidatförteckningen hittar du här

Inom EU gäller ofta hårdare kemikaliekrav än i resten av världen. Tillverkaren kan berätta om varan är EU-godkänd. Många varor är märkta med CE som visar att varan är godkänd för användning inom EU. Var extra uppmärksam när du handlar på nätet, särskilt från länder utanför EU.

En viktig del vid val av kemikalier, såväl för dig som privatperson som företag, är att tillämpa den så kallad produktvalsprincipen som innebär att man väljer den produkt för ändamålet som gör minst skada på miljön.

Många kemikalier är förbjudna i miljömärkta och ekologiska varor. Därför är det en bra tumregel att välja miljömärkta varor när du handlar.

Använd kemikalieappen när du handlar

Ställ frågor till företagen om deras produkter direkt via kemikalieappen. Som konsument har du möjlighet att visa att du bryr dig och samtidigt uppmuntra företag till att våga satsa på giftfria produkter.

Om du begär information om en produkts kemikalieinnehåll måste företaget svara dig inom 45 dagar. Detta gäller alla ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, som är en lista över särskilt farliga ämnen. Informationsskyldigheten framgår av artikel 33 i REACH, som är Eus kemikalielagstiftning.

 

Informationsskyldigheten:

  • gäller alla leverantörer av varor som innehåller mer än 0,1 procent av något ämne på kandidatförteckningen
  • innebär att leverantören måste ge tillräckligt med information för att kunden ska kunna använda varan på ett säkert sätt. Minimikravet är att informera om namnet på ämnet
  • innebär att butiken som säljer varan måste lämna sådan information till kunder på begäran inom 45 dagar. Informationen ska lämnas automatiskt till yrkesmässiga användare så snart ett ämne har lagts till på kandidatförteckningen.

 

Länk till Sveriges konsumenter kemikalieappen

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-09