Fortsätt till huvudinnehållet

Altan eller skyddad uteplats

En altan är en konstruktion som är upphöjd i förhållande till och förankrad i den omgivande marken. En uteplats av trädgårdsplattor direkt på marken är alltså inte att betrakta som en altan.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Altanen ska vara en tillbyggnad till ett en- och tvåbostadshus eller till ett komplementbostadshus (attefallshus 30 kvadratmeter) som utgör som en självständig bostad.
  • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende väsentligt. Fristående altaner omfattas inte av undantaget.
  • Altanen ska vara kopplad till omgivande marknivå. Terrasser och balkonger omfattas inte av undantaget.
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter över lägsta marknivå. I höjden över mark ingår fallskydd i form av plank eller mur. Fallskydd i form av staket räknas inte in i altanens höjd.
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset, det vill säga inom en skyddad uteplats, se nedan.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • Altanen får inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
  • En bygglovsbefriad altan får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område.

 

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats.

Skyddet får bestå av en mur eller ett plank som inte får vara högre än 1,8 meter räknat från lägsta marknivå. Du får bygga muren eller planket inom 3,6 meter från husets fasad. Placerar du muren eller planket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så måste du ha grannens medgivande.

Inom tomten för ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område får du uppföra ett eller flera skärmtak över en skyddad uteplats, över en altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area av högst 15 kvadratmeter. Placerar du taket eller taken närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så måste du ha grannens medgivande.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27