Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för fastigheterna Cykeln 1-7

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Cykeln 1-7, Hedemora. Fastigheterna omfattas idag av detaljplan A108 samt A139.

Syftet med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av befintlig byggnad längs Sätervägen till bostäder med möjlighet till handel och verksamheter samt tillåta en byggrätt för bostadsändamål inom en idag obebyggd del av fastigheterna. Området har idag markanvändningen småindustri.

Ändring av gällande detaljplaner är inte möjlig i detta fall. För att ändring av detaljplan ska vara möjlig måste ändringen enligt PBL 4 kap 32§ vara förenlig med gällande planens syfte vilken för området enligt båda gällande detaljplaner i huvudsak är småindustri.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-30