Fortsätt till huvudinnehållet

Schaktning vid misstänkt eller påträffad förorening

Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken har använts till tidigare. Beroende på vad den använts till tidigare kan det finnas föroreningar kvar i marken.

Du som entreprenör måste, liksom beställare och andra, räkna med att din verksamhet kan bli granskad ur miljösynpunkt.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet får när som helst komma och göra en inspektion. Det kan vara en rutinkontroll eller en följd av att någon har anmält misstanke om missförhållanden eller olaglig verksamhet.

På alla områden där kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut.

Miljöförvaltningen har skyldighet att anmäla misstankar om brott till polismyndighet samt ta ut miljösanktionsavgifter vid vissa överträdelser.

Det är inte alltid att föroreningar syns. En del gaser är brandfarliga och andra är tyngre än luft och tränger undan syret vid schaktbotten.

Går inte ner i schaktgropen om du misstänker att du har hittat föroreningar förrän du vet vilken skyddsutrustning som behövs.

Arbeta aldrig ensam i ett förorenat område!

Reagera om du upptäcker något av det här:

 • Missfärgad eller metallglänsande jord
 • Otäck eller retande lukt
 • Industrimark, tunnor med mera
 • Tjärluktande eller oljig jord
 • Påverkad växtlighet

Det finns miljöregler för många av de arbeten som du som gräv- eller schaktentreprenör utför. Som entreprenör ska du alltid ta del av eventuella myndighetsbeslut i ärendet.

Föroreningar är extra vanliga i nuvarande och tidigare industriområden, bensinstationer och dylikt. Var uppmärksam på sådant som avviker från det normala.

Reagera om du upptäcker något av det här:

 • Missfärgad eller metallglänsande jord
 • Otäck eller retande lukt
 • Industrimark, tunnor med mera
 • Tjärluktande eller oljig jord
 • Påverkad växtlighet

Vid olycka eller misstänkt förorening blir din uppgift att:

 • Förhindra spridning
 • Larma 112 vid behov
 • Upplys miljöförvaltningen och kom överens om fortsatta åtgärder

 

Vanligtvis är det beställaren som är ytterst ansvarig för det projekt eller den verksamhet som bedrivs.

De entreprenörer som beställaren anlitar är dock ansvariga för att uppfylla lagkraven på det egna arbetet.

Kom överens innan arbetet påbörjas om vem som gör vad om föroreningar påträffas.

 

Hittar du som entreprenör en förorening vid schaktarbete, som kan ge skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är du skyldig att genast kontakta fastighetsägare och miljöförvaltningen.

Avbryt dessutom arbetet tills du gjort en överenskommelse med miljöförvaltningen om fortsatta åtgärder. För att inte få stopp i arbetet kan uppgrävda massor till exempel läggas upp inom en hårdgjord invallad yta eller i en tät container inom arbetsområdet i väntan på provtagning och bedömning av fortsatt hantering.

Innan ett saneringsarbete startas i ett förorenat område måste en skriftlig anmälan skickas till tillsynsmyndigheten.

Anmälan ska ha kommit till miljöförvaltningen senast sex veckor innan saneringsarbetet påbörjas.

Där redovisas bland annat hur saneringen ska gå till och vem som kommer att utföra den. Det ska också framgå hur avfallet kommer att transporteras/ tas omhand och vem som kommer att göra det.

Invänta beslut innan du fortsätter.

Om du spider föroreningen kan du bli ansvarig för saneringskostnaderna.

Det är inte tillåtet att pumpa ur eller släppa ut förorenat vatten från länspumpning av schaktbotten till exempelvis dagvattenbrunnar, mark eller vattendrag.

Tänk på att även grumligt vatten kan ställa till problem i ett vattendrag eller skada växt- och djurlivet där.

Rådgör med miljöförvaltningen när vatten behöver ledas bort.

Enligt avfallsförordningen klassas överblivna massor av ren jord och sten som avfall.

Om de skulle innehålla oljeföroreningar, metaller, stenkolstjära etc. klassas de vanligtvis som farligt avfall. Exempelvis kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära.

Grundregeln för transport av avfall är att all yrkesmässig transport kräver tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen.

Den som transporter farligt avfall eller förorenat avfall måste ha tillstånd från/gjort anmälan hos länsstyrelsen.

Den som lämnar avfallet ansvarar för transportören/mottagaren är godkänd.

Själva återanvändningen, i form av uppläggning av massor, är ofta förenad med krav på anmälan, tillstånd eller samråd. Ta därför kontakt med miljöförvaltningen innan du återanvänder schaktmassor.

Du ska hantera överskottsmassor eller jord som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön på bästa miljömässiga samt kostnadseffektiva sätt.

Uppgrävda massor som inte ska användas inom arbetsområdet definieras som avfall och omfattas av avfallsbestämmelserna i miljöbalken.

I första hand ska jorden eller fyllningen återanvändas inom fastigheten/projektet. Detta regleras i miljöprövningsförordningen.

Du kan återfylla massorna inom samma arbetsområde om halterna är under känslig markanvändning (KM). Kontakta miljöförvaltningen om föroreningshalten överstiger KM.

I andra hand ska fyllningen återanvändas inom något annat projekt.

Vill du använda massorna för anläggningsändamål utanför arbetsområdet klassas de som avfall. Om halterna överstiger mindre än ringa risk (MRR) ska det anmälas till den kommun där massorna ska användas.

För särskilt känsliga områden (t.ex. med risk för ras eller översvämning, vattenskyddsområde eller Natura 2000) ska du göra en anmälan även om halterna underskrider MRR.

I tredje hand transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning. Massor som inte kan användas ska lämnas till en mottagare som är godkänd för att ta emot massorna. Om dina massor klassas som avfall, se till att anlita en transportör med tillstånd.

Anmäl till miljöförvaltningen när schaktmassor ska flyttas från en fastighet som ett avfall till en annan för användning.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27