Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommun håller på att ta fram en kommuntäckande Vattentjänstplan.

Planen är ute på samråd 1 september – 20 oktober 2023.

Se information längre ner om hur du skickar in synpunkter under samrådsperioden.

Kloster vattenfall

Varför behöver Hedemora en vattentjänstplan?

Enligt Lag (2206:412) om allmänna vattentjänster ska alla kommuner upprätta en Vattentjänstplan senast 2023-12-31.
Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

1. Hedemoras kommunala VA-försörjning, inklusive handlingsplan med åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde
2. Framtida behov av kommunalt VA, inklusive VA-utbyggnadsplan och VA-utredningsplan
3. Skyfallsåtgärder
4. Miljöbedömning och samråd

Vattentjänstplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att särskild miljöbedömning måste göras.
Behovsbedömningen grundas på följande:
• Inga särskilt skyddade områden berörs på ett bestående vis.
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa och säkerhet.
• Förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormerna för vatten kommer förbättras.

Vattentjänstplanen är ute på samråd

Under samrådstiden 1 september – 20 oktober kan du lämna dina synpunkter på förslagen i Vattentjänstplanen

Synpunkterna är viktiga

Samrådets syfte är att i ett tidigt skede hämta in synpunkter från allmänheten, föreningar, organisationer, näringsliv och myndigheter. Samrådet är till för att få kunskap från dem som bor och verkar i kommunen och har era olika perspektiv som berörda av frågan.

Efter samrådet kommer vattetjänstplanen revideras och då tar kommunen hänsyn till inkomna synpunkter.

Lämna synpunkter senast 20 oktober

Synpunkter på samrådsversionen ska ha inkommit skriftligt till Hedemora kommun senast fredag 20 oktober 2023.

Hedemora vattentjänstplan

Vattentjänstplan behovsbedömning

Handlingarna finns även att ta del av fysiskt på:

  • Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6.
  • Hedemora Stadsbibliotek, Hökargatan 10.

 

Såhär lämnar du synpunkter!

Du kan lämna synpunkter antingen via e-post eller brev. Det viktiga är att de kommer in skriftligt och senast 20 oktober 2023. Märk brev eller e-post med ”Samråd Vattentjänstplan”.

  • Synpunkter via brev skickas till: Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28, Hedemora.

Alla synpunkter som kommer in under samrådet kommer att bemötas och sammanställas i en samrådsredogörelse som kommer finnas tillgänglig på kommunens webbplats då den är klar.

Har du frågor, kontakta Hedemora kommuns servicecenter

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-21